Hij komt terug

(week 32 – 2011) – Naast de geboorte, het lijden en sterven en de opstanding van Christus, is Zijn aanstaande wederkomst de meest ingrijpende gebeurtenis waar we naar uitzien. Door de ruimte die de Heilige Geest in de Bijbel aan dit onderwerp besteedt, wordt het belang hiervan benadrukt. Er zijn enkele honderden teksten hierover te vinden.
Ieder wederom geboren kind van God weet dat de Here Jezus eens terugkomt. En toch is deze toekomstverwachting niet bij een ieder even krachtig aanwezig; niet iedereen heeft een brandend verlangen naar deze grote dag.
Het uitzien naar de komst van de Here Jezus wordt vaak verdrongen door de vele problemen, waarmee de mens geconfronteerd wordt. Men heeft ook veel meer oog voor de zegeningen van nu, dan voor de wederkomst van de Here Jezus. Daar wordt niet, of nauwelijks, aan gedacht. Beide zaken zijn echter belangrijk: de zegeningen van nu én onze heerlijke toekomst met de Here Jezus.
Wie alleen maar voor de zegeningen van vandaag zijn hoop op God vestigt, weet niet waarmee hij of zij bezig is. Die heeft de diepe betekenis van het evangelie niet goed begrepen. Wie Hem alleen maar dient voor genezing, voor brood en andere zegeningen, heeft geen echte ontmoeting met de Redder der wereld gehad. Gods Woord zegt: “Indien we alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen”. (1 Corinthe 15:19)
Een ieder, die oprecht uitziet naar de komst van de Here Jezus, zal anders zijn dan de doorsnee christen. Zo iemand zal dagelijks waakzaam zijn, omdat hij niet weet op welke dag de Here terugkomt. Die waakzaamheid zal die gelovige ertoe brengen een rein en heilig leven te leiden. Zo iemand zal een groot verlangen hebben om gereed te staan als het zover is en zal niet door die dag overvallen willen worden. De wederkomst van Christus zal hem of haar wakker houden.
De gelovige, die verlangend uitziet naar de wederkomst van de Here, zal iedere gelegenheid aangrijpen om mensen het reddende evangelie van Jezus Christus te brengen. Deze heerlijke toekomstverwachting zal ons aansporen om krachtige zielenwinners te zijn. Het is een goede zaak om mensen vertrouwd te maken met Gods Woord. Het zal als honing zijn in de harten van hen, die de Here nog niet kennen en het zal hun nieuwe hoop geven.
Een belangrijk feit is ook, dat gelovigen, die met deze toekomstverwachting leven, heel sterk zullen staan in de strijd. Ze zullen niet gauw ontmoedigd raken, omdat ze weten dat hun Heer en Heiland spoedig terugkomt. Ze zullen door deze wetenschap steeds bemoedigd worden om vol te houden en door te gaan, ondanks strijd.
Allen, die de Here aanvaard hebben, moeten ervan doordrongen zijn, dat Hij eens terugkomt voor een reine en heilige Gemeente.

share