Ze kijken naar ons

Er zijn miljoenen christenen in de wereld, die zeer oprecht zijn in hun handel en wandel met God. Ze leven naar wat ze geloven en de mensen om hen heen zien en erkennen dat ook. Er is echter ook een groep, die God alleen maar in naam dient. Door hun daden loochenen ze de leer van Christus en het is juist deze groep die de aandacht van onbekeerden trekt. Ze geven aanleiding tot kritiek en zo ontstaat de gedachte dat alle christenen huichelaars zijn. Men scheert onbewust alle christenen over één kam. Niet hij is een christen, die lid is van een kerk of een doopbewijs heeft, maar hij die de Here Jezus toegang geeft tot zijn hart; hij die een persoonlijke relatie heeft met de Here. Het leven met God is niet een zaak van alleen maar woorden, maar ook van daden.
Ongelovigen zoeken vaak een alibi om hun verdorven leven te rechtvaardigen en voort te zetten zonder daar al te veel last van te ondervinden en maken daarvoor dankbaar gebruik van de fouten die ze bij christenen ontdekken. Ze praten hun eigen leven goed, door met de vinger te wijzen naar die ander, die “elke week naar de kerk gaat” en op wiens gedrag toch nog zoveel valt aan te merken. Ze ontwikkelen een zekere handigheid om de aandacht van zichzelf af te leiden en die op de ander te vestigen, om zodoende, verder te kunnen gaan met hun spotternijen en wat dies meer zij.
En dan zijn er ook sommigen die van huis uit christen (?) waren, maar “daar niets meer aan doen”, die geen enkel middel onbeproefd laten om te spotten met het geloof in God. Meestal zijn dat mensen, wier geloof niet gebaseerd was op het woord van God, maar op mensen. En niet een ieder die zich christen noemt, is daadwerkelijk een christen. Het regelmatig binnenlopen van een garage wil nog niet zeggen dat u een auto bent. Zo wil ook het regelmatig naar de kerk gaan nog niet zeggen dat u een christen bent. Daar is bekering voor nodig. Daar is overgave aan de wil van God voor nodig.
God heeft de mens lief en wil niet dat er zelfs één verloren gaat. Lees 1 Timotheüs 2:3,4: “Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.”
En ook Ezechiël 18:23 – “Zou ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? luidt het woord van de Here Here. Niet veeleer hieraan, dat hij zich bekere van zijn wegen en leve?”
God wil niet dat de mens in zijn goddeloosheid sterft, maar dat hij zich bekeert van zijn boze werken en leeft. Laat u dus niet van God afhouden door het gedrag van enkelen, die zich christen noemen maar het niet zijn. God houdt van u!

share