De Ministry, de Bediening is heilig

Een prediker uit de 19e eeuw schreef de volgende beroemde woorden: “Ga uw eigen leven nauwkeurig na. Uw hele succes hangt er van af, want uw preken duren maar een paar uur, maar uw leven is een permanent getuigenis. Wanneer satan er alleen maar in zou slagen om van u iemand te maken die gesteld is op vleierij, vermaak en lekker eten, dan wordt uw predikantschap al een mislukking. Bid en ontvang uw teksten, uw gedachten en uw woorden rechtstreeks van God. Luther bracht de drie meest waardevolle uren van de dag door in gebed”.
In Handelingen 20:28 zegt het Woord, “ Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft.”
Bovengenoemde woorden zijn in de eerste instantie gericht tot pastors en andere predikers, maar ik denk dat iedereen, die dienstbaar wenst te zijn in Gods Koninkrijk, ze ter harte moet nemen. Ze zijn dus ook van belang voor praiseleiders, leden van het praiseteam, ushers, kinderwerkers enzovoort. Een ieder die in de dienst van de Heer staat, binnen als buiten de gemeente, moet zijn/haar eigen leven nagaan. Het actief zijn in de gemeente moet gepaard gaan met een serieus geestelijk leven. Dus met een leven dat een permanent getuigenis is. Mensen in de bediening, in de dienst van God, dus dienaren van God moeten dagelijks hun eigen leven nauwkeurig nagaan. Ze behoren een relatie met God te hebben. Mensen die in de dienst van de Heer staan mogen geen leven leiden van onreinheid, oneerlijkheid, roddelen en liefdeloosheid. Maar een leven dichtbij God. Ze moeten gehoorzaam zijn aan de Heer. Een leven van bidden, het Woord lezen en bestuderen, af en toe vasten en luisteren naar wat de Heilige Geest te zeggen heeft.
Eén van de geestelijke rampen van de 21e eeuw is dat mensen in de bediening staan om gezien te worden, complimenten te ontvangen en uit zijn op eer en prijs van mensen. Ze zijn heel bewust bezig voor zichzelf en om zichzelf. Ze bouwen hun eigen koninkrijk.
Laat het duidelijk zijn dat wij het werk van de Heer serieus moeten nemen. We moeten niet uit zijn op ijdel eerbejag, maar de eer geven aan onze Heer. Alles ter eer van de Heer. Wij moeten trouw en betrouwbaar zijn. Zonder Hem kunnen wij immers niets doen.

share