2012

Er is een grote honger in mijn hart dat de gehele gemeente een toegewijd leven zal leiden. Dit verlangen groeit naarmate ik mij bewust ben van enkele belangrijke zaken die in de gemeente zullen spelen. Ik denk in dit verband aan een belangrijke tekst in Deuteronomium 6:5-7 – “Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij neerligt en wanneer gij opstaat.” Eigenlijk wordt hier gezegd aan het volk van God: Spreek nadrukkelijk over de dingen van God. Of spreek telkens weer over de dingen van God tot uw kinderen.
Dat is wat ik ook wil doen met de gemeente, waar de Heiland mij tot herder heeft aangesteld. Ik zal, met Gods hulp en kracht, de gemeente leiden door nadrukkelijk, vaak, te prediken over de dingen die de Heer zo krachtig in mijn hart gelegd heeft. Ik moet mij in geen geval laten afleiden door omstandigheden en intimidaties, maar volharden om te brengen wat ik brengen moet. Natuurlijk zal ik ook over andere dingen spreken. Ik heb bij mijn nieuwjaarstoespraak een opsomming van die andere dingen gegeven. Maar de vier pijlers die de uitwerking van onze visie moeten dragen zullen de boventoon voeren.
Wat zijn die vier pijlers in 2012?
De bewustheid dat de Heer Jezus Christus spoedig terug komt. Wij leven in de laatste der dagen.
De bewustheid dat de kinderen Gods de doop in de Heilige Geest hard nodig hebben. Wij moeten aangedaan zijn met kracht van omhoog, om getuigen van God te kunnen zijn en om weerstand te kunnen bieden aan de verleidingen van de boze.
De bewustheid dat wij geroepen zijn om zielen te winnen en discipelmakers te zijn. Er moet in het hart van de kinderen Gods een groot verlangen zijn of ontstaan om zielen te winnen voor het Koninkrijk van God. Iedere gelovige wint minstens één (kostbare) ziel voor God, door woord en daad, in de kracht van de Heilige Geest.
De bewustheid dat de Heiland gezalfd is om verwonde zielen te genezen. Om te geven “schoonheid in plaats van as”. Wij, de gemeente, moeten heel zeker weten dat de Heer verwonde zielen, wil genezen en nieuwe hoop wil geven.
Dat zijn de vier pijlers van de visie voor het jaar 2012. En de visie is Doorbraak en bewustwording.

share