Getuigen

Het christendom ontleent haar kracht en groei aan het principe van vermenigvuldiging. Daarom wordt er van iedere gelovige verwacht dat hij zich vermenigvuldigt. Het leiden van anderen tot de Here, of anders gezegd, het winnen van zielen en ze maken tot discipelen, is een belangrijk kenmerk van het kind van God. Onze liefde voor de Here zal tot uitdrukking komen in ons verlangen anderen voor Hem te winnen, opdat ook zij deel zullen hebben aan Zijn liefde en genade.
Voor ik verder ga, wil ik stellen dat het dragen van vrucht niet alleen inhoudt het winnen van zielen en ze tot discipelen maken; het omvat ook de vrucht van onze wandel en onze tong: het dragen van vrucht die aan de bekering beantwoordt, het goede voorbeeld geven door het Woord van God voor te leven. We kunnen niet het ene doen en het andere verwaarlozen. Wie zielen wil winnen, zal ook een goede relatie met God en mensen moeten hebben. En wie God van ganser harte dient, zal ontegenzeglijk het verlangen hebben om discipelen te maken voor Christus.
Toch kom ik tot de ontdekking dat veel gelovigen al tevreden zijn met het bezoeken van de samenkomst en zich niet of nauwelijks bekommeren om de mens, die de Here nog niet kent. Natuurlijk is het bezoeken van de samenkomst of de kerk zeer belangrijk; we mogen immers onze onderlinge bijeenkomsten niet verzuimen. De samenkomst is de plaats bij uitstek waar men samenkomt om God gemeenschappelijk te loven en te aanbidden, om de prediking te horen en gevoed te worden, om voor zichzelf te laten bidden en gemeenschap met elkaar te hebben. Maar daarna moeten we naar buiten treden om te “vissen” en discipelen te maken. We kunnen het ons niet permitteren om met lege handen aan de kant te blijven staan, zonder een poging te wagen om anderen uit de handen van de tegenstander te rukken. Iedere gelovige hoort zijn uiterste best te doen om het evangelie te brengen en getuigenis te geven van al hetgeen de Here voor hem gedaan heeft.
In Gods Koninkrijk behoren we vruchtbaar te zijn. Het is een goede zaak om van tijd tot tijd na te gaan, hoeveel mensen de Here zijn gaan dienen door ons getuigenis. De Here zal in geen geval terugkomen om de mensen Zelf het evangelie te brengen, want daartoe heeft Hij ons Zijn Heilige Geest gegeven, Die ons kracht geeft om van Hem te getuigen. Hij heeft óns aangesteld om het werk te doen en discipelen te maken.

share