Voorganger / Pastor

De bediening van voorganger is niet alleen het meest begeerde, maar ook het minst begrepen ambt. Voorgangers staan vaak onder het vuur van kritiek. Omdat het ambt van een voorganger één van de zwaarste is, moet hij er echt van overtuigd zijn dat hij daartoe geroepen is door God, voordat hij zich als zodanig laat inzegenen. Alleen dan zal hij verzekerd kunnen zijn van de werking en de bijstand van de Heilige Geest. Geen enkele voorganger zal stand kunnen houden, als God niet met hem is, want de tegenstander zal geen enkele gelegenheid onbenut laten om hem aan te vallen.
Er zijn nog altijd té veel mensen, die denken dat voorgangers geen problemen en strijd hebben; die denken dat het leven van mannen Gods en hun gezin altijd over rozen gaat; dat het altijd goed gaat. Men heeft er geen idee van hoe zwaar de strijd soms kan zijn, die leiders te voeren hebben door de verwoede aanvallen van de boze, omdat hij weet dat als het hem gelukt de leider ten val te brengen, hij daarmee de hele gemeente treft. God-zij-dank genieten voorgangers, die door de Here geroepen zijn, extra bescherming en grote genade. God zorgt voor Zijn dienaren. Degenen, die Hij roept, mogen rekenen op een goede toerusting tot dienstbetoon.
In de hoofdstukken 2 en 3 van het boek Openbaring worden de voorgangers door de Here engelen genoemd. Er staat geschreven: “Schrijf aan de engel van de gemeente…” Toen ik, heel in het begin, deze woorden las, was ik zeer verblijd. Ik dacht bij mezelf: “Wat? Ben ik een engel?”. Natuurlijk ben ik als voorganger de engel van de gemeente in de ogen van de Here. Daarom ben ik mij ten zeerste bewust van de verantwoordelijkheid, die dientengevolge op mij rust en ik zal dan ook al het mogelijke doen om het vertrouwen, dat God in mij stelt, niet te beschamen.
De Here zegt ook, dat engelen dienende geesten zijn. Een voorganger is dus geen heerser, maar een dienaar. Hij is aangesteld om de Here en de gemeente te dienen. Een dienende voorganger is een zegen voor zijn gemeente, een heersende is een ramp. Toch moet men niet denken dat men met een dienende voorganger naar eigen believen mag handelen. Integendeel! De gemeenteleden zijn gehoorzaamheid aan hem verschuldigd en dienen hem alle ruimte te geven om zijn werk naar behoren te doen om, al dienende, de gemeente van dienst te zijn. “Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u aan hen, want zij zijn het, die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen” – Hebreeën 13:17.
Het zich onderwerpen aan de voorganger wil niet zeggen dat men hem slaafs of blindelings moet volgen. Waakzaamheid blijft geboden, ook al omdat voorgangers nog altijd mensen zijn en omdat lang niet iedereen, die zich voorganger noemt, ook zo bekend staat in de hemel. Er zijn er, die zichzelf tot voorganger aanstellen. Dat zijn “self-made” herders en niet “heaven-made” herders.
Voorgangers zijn engelen van de gemeente. Maak het hun daarom niet moeilijk. Gelovigen kunnen door hun gedrag het leven van de engel van de gemeente moeilijk of dragelijk maken. Ondersteun de engel van de gemeente en bid voor hem, want dat is Gods wil!

share