Tuchtiging of oordelen

Helaas moet er in de gemeente Gods soms gemeentetucht toegepast worden. Dat is niet on-Bijbels, het wordt onderwezen in het Nieuwe Testament. Gelukkig hoef ik gemeentetucht niet vaak toe te passen. Het komt in een gemeente als de onze, met zoveel leden en vaste bezoekers, zelden voor. Niet eens, één keer per jaar.
Het is één van de moeilijkste onderdelen van mijn bediening in het Koninkrijk van God. Tuchtiging toepassen staat dicht bij het oordelen van een ander en daar ben ik bijzonder bang voor. Ik vind het gevaarlijk om anderen te oordelen, want de Heer heeft gezegd: “(NBG51) Oordeelt niet, opdat u niet geoordeeld wordt; (NBV) Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. ”Mattheus 7:1. En ook staat er in Romeinen 2:1 –“(NBG51) Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen.” Begrijpt u mijn angst om te oordelen? Ik ben echt bang om anderen te oordelen.
Ik geloof niet dat als ik gemeentetucht moet toepassen, ik de persoon, die ik disciplineer, oordeel. Toch ben ik er ten volle van overtuigd dat gemeentetucht heel dichtbij oordelen is. Ik zal dan ook voor 100% zeker van moeten zijn dat de persoon die ik disciplineer ( onder gemeentetucht plaats), daadwerkelijk de naam van de Heer vele malen en geruime tijd schaadt of geschaad heeft. Ook de ernst van de situatie kan een rol spelen, vooral als het om een leider gaat. Met volle overtuiging zeg ik, dat ik overtuigd moet zijn dat ik van de persoon houdt die gedisciplineerd moet worden. Ik mag, in geen geval, uit boosheid of rancune handelen, maar uit pure liefde. Het is van belang dat de persoon in de Here blijft en niet verloren gaat. Het op non actief moeten stellen van een leider of medewerker is van belang voor de gemeente, maar meer nog voor de persoon die gedisciplineerd wordt.
Ook kies ik, in principe, niet voor gemeente uitsluiting. Ik heb gemeente uitsluiting slechts twee keer in mijn 37 jaar voorgangerschap moeten toepassen. En dat duurde slechts één maand.
Ik spoor de gemeente aan om niet ontmoedigd te raken als gemeente tucht wordt toegepast. Er bestaat geen volmaakte gemeente en ook geen volmaakte voorganger en geen volmaakte leiders. Ik heb wel de autoriteit van mijn Zender en Meester ontvangen om gemeentetucht toe te passen. Duidelijk is dat het de gemeente verboden is om negatief te praten ( roddelen) over een leider of een broeder of zuster.
Ten slotte: In het verleden heb ik in sommige gevallen openbare aankondigingen gedaan in de gemeente bij gemeentetucht. Dat doe ik niet meer. Het heeft geen nut voor de gelovigen. De gelovigen moeten de Heer dienen, nauwkeurig letten op hun eigen leven en roddelen over de fouten en tekortkomingen van anderen achterwege laten.

share