De waarheid zeggen

De Here Jezus heeft gezegd: “De waarheid zal u vrijmaken”. De apostel Paulus zegt in 2 Timotheüs 2 vers 15: “Trekt rechte voren bij het brengen van het woord der waarheid”. Dus moeten wij weten hoe wij de waarheid overbrengen.
Het is voor sommigen onder ons niet moeilijk om anderen onomwonden de waarheid te zeggen. We deinzen er niet voor terug anderen precies te zeggen hoe we over hen denken. We zijn soms zelfs hard in onze uitspraken.
Welnu, het is eigenlijk helemaal niet verkeerd om een ander iets zonder omwegen te vertellen, trouwens, het past kinderen Gods niet slinkse methoden te gebruiken om anderen op hun fouten te wijzen. En, zoals het kinderen van één Vader betaamt, moeten we openlijk en vrij met elkaar kunnen praten, zonder dat de één boos wordt op de ander.
Toch kunnen we soms helemaal verkeerd zijn als we “de waarheid” zeggen aan een broeder of zuster.
Iemand “de waarheid” zeggen met een liefdeloos en verbitterd hart is zonde. We kunnen spreken en zeggen wat de Bijbel zegt, maar als dit niet in liefde geschiedt, zijn wij fout bezig. We kunnen iemand onomwonden bestraffen, maar dit moet geschieden met een liefdevol hart. Het moet ons als het ware pijn doen onze broeder te moeten corrigeren. We moeten in geen geval vermanen omdat we denken dat we beter zijn dan de ander, want wat we zijn, zijn we uit genade. Indien we elkaar bestraffen met de gedachte, “aha, ik heb eindelijk mijn kans”, of, “zie je wel dat ik toch gelijk heb”, of met een andere hooghartige gedachte, dan is onze vermaning geen vrucht van de Geest, maar een zaad uit de hel.
Laten we daarom elkaar vermanen met een hart vol van liefde voor God en voor elkaar.
We vermanen in de eerste plaats uit liefde voor God, die gezegd heeft “vermaant elkander”.
We vermanen ten tweede uit liefde voor elkaar, beseffende dat, indien wij onze broeder of zuster in de zonde laten, hij of zij verloren zou kunnen gaan.
Ten derde vermanen wij uit liefde voor de gemeente, wetende dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur kan maken.
Ten vierde vermanen wij elkaar uit liefde voor onszelf, omdat we weten dat, indien we hen die in de zonde leven niet vermanen, hun bloed van onze hand geëist zal worden.
Laten wij rechte voren trekken bij het brengen van het Woord der Waarheid, ervoor zorgdragende, dat alles wat we zeggen, met een liefdevol hart geschiedt; dan zal de vrucht op onze arbeid niet uitblijven.

share