Roeping of Zending

Niet zelden komt het voor dat gelovigen, die menen geroepen te zijn, denken dat ze ogenblikkelijk in de bediening moeten stappen, terwijl de roeping een duidelijk signaal is tot voorbereiding en toerusting. De gedachte dat de roeping, bijvoorbeeld via een profetie, het sein is om binnen de kortste keren te beginnen, heeft menigmaal ernstige gevolgen gehad.
Het is menselijk om profetieën, die leuk in de oren klinken, meteen te aanvaarden als zijnde van de Here en vermanende profetieën af te wijzen, en te vergeten wat Gods Woord zegt: “Toetst alles en behoudt het goede” – 1 Thessalonicenzen 5:21.
Als het gaat om zo’n levensbelangrijke zaak als een roeping in de dienst van de Here, is het goed de Here om één of meer bevestigingen te vragen. Verder is het raadzaam om te luisteren naar de stem van de Heilige Geest in uw eigen hart. Mocht het dan duidelijk zijn dat u inderdaad geroepen bent tot de dienst van de Here, dan is het van groot belang de Here te zoeken in gebed en de nodige geestelijke voorbereidingen te treffen. De Here God zal zelden iemand onvoorbereid roepen in Zijn dienst. God is een God van orde.
De apostel Paulus werd heel duidelijk door de Here geroepen tot Zijn dienst, maar het duurde toch jaren voordat hij daartoe gereed was en kon uitgaan. In Handelingen 13:2 lezen we: “En terwijl zij vastten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest: Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe ik hen geroepen heb.”
De beste tijd voor de dienst van de Here is de tijd van God. Gods tijd is de enig juiste tijd. Elke andere tijd zal ernstige en hinderlijke complicaties met zich meebrengen. Ongeduld past niet in de bediening. We moeten bereid zijn te wachten op de Here. Wie op de Here wacht, zal in één maand veel meer bereiken, dan hij in een tijdsperiode van tien jaar bereikt zou hebben in eigen kracht. Als de Here Zelf roept en uitzendt, voorziet Hij in alle dingen en is succes verzekerd.
Indien de Here u geroepen heeft: geen paniek, geen haast, het komt goed. Wees niet bang dat u de boot zult missen, God maakt geen fouten. Het is Zijn werk. Hij stelt zelf dienaren aan in de vijfvoudige bediening. Promotie komt van God en niet van de voorganger of van andere gelovigen.
share