Komt hij echt terug?

Het is opvallend dat in deze tijd heel weinig aandacht wordt besteed aan de voorbereiding van kinderen Gods op de naderende wederkomst van Christus. Of heeft de viering van het Heilig Avondmaal te maken met die voorbereiding? Ja en nee.
Ja, door het Woord in 1 Corinthe 11 vers 26, dat wij het Avondmaal moeten vieren totdat de Heer terug komt. “Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.”
Neen, omdat bijna iedere gelovige het Avondmaal viert om het lijden en sterven van de Heer te gedenken, en daarbij niet altijd denkt aan de wederkomst van Christus.
Ik denk dat men de wederkomst niet zo serieus meer neemt, omdat de Heer lang op zich laat wachten en omdat velen teveel bezig zijn met alledaagse zaken en geen tijd en ruimte meer hebben om te denken aan de toekomstige dingen van God. Ook kan men niet begrijpen hoe die komst zal plaatsvinden.
Om de kinderen van God wakker te schudden wil ik erop wijzen, dat evenals alle beloften over de eerste komst in Bethlehem in vervulling zijn gegaan, zo ook zullen alle beloften over de wederkomst van Christus in vervulling gaan. Duidelijk is dat nu al een groot aantal beloften over de 2e komst van de Heer vervuld zijn. U kunt erop rekenen, dat alle zaken die betrekking hebben op de wederkomst van Christus, bewaarheid zullen worden.
Eén van de belangrijkste tekenen van de komst van Christus vinden wij in Mattheus 24:14 – “En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn”.

share