Moet de gemeente van Christus wettisch zijn

De Bijbel zegt in Galaten 3 vers 10 – “Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.” Ik citeer de vertaling van “Het Boek”- “Maar ieder die probeert het met God in orde te maken door de wet te  houden, valt onder de vloek van God. Want er staat in de Boeken: “Wie  niet precies doet wat er in de wet staat, is vervloekt.”
In feite is er volgens de apostel geen bezwaar als mensen de wet willen houden, maar dan moeten zij zich houden aan de gehele wet. Niemand is in staat om zich te houden aan al die 613 wetten van de wet van Mozes. Veel beter is het te leven uit de genade van de Heer en het offer te accepteren dat de Heer voor ons bracht op Golgotha. Wie het van de wet verwachten, aanvaarden het offer aan het kruis niet. Zij leunen op hun eigen kracht, hun eigen inspanning, hun eigen werken. Ze geloven niet in Jezus, de Messias, zij denken dat Hij nog niet geboren is. Deze mensen moeten het van werken van de wet verwachten, omdat zij niet geloven dat de Messias al gekomen is en kijken nog uit naar Zijn komst. Wij, die de Heer Jezus aangenomen hebben en Hem erkennen, leven uit genade en niet onder de wet.
Er is nu een stroming, die de brieven van Paulus, vooral de brief aan de Galaten, niet als Gods Woord erkennen. Zij erkennen alleen de Thora als Gods Woord en niet de rest van het Oude Testament en helemaal niet het nieuwe Testament. Door deze instelling kunnen zij doorgaan om de gelovigen opnieuw een juk op te leggen. De wet wordt immers een tuchtmeester genoemd. Galaten 3:24,25 – “De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester.” De gelovigen zijn niet meer onder de wet, de tuchtmeester. We leven uit genade. Niet de wet, maar genade.
Heeft genade de wet ontbonden? Hebben wij nu een vrijbrief om wetteloos te leven? Ik denk het niet. De Heer is niet gekomen om de wet te ontbinden, maar te vervullen. Mattheus 5 vers 17. Het antwoord vinden wij in Galaten 5 vers 14 – “Want de GEHELE wet is in één woord  vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”. Wat een genade, grote genade.
Genade kocht ons vrij. Dank u Jezus.

share