Ik LIKE Samuel

Samuel, een bijzondere man van God. Zijn moeder was onvruchtbaar, maar bleef bidden en vertrouwen op God. De Heer gaf Hannah, een zoon, die zij de naam Samuel gaf. Samuel betekent: van de Here gebeden. Hannah had de Here God beloofd, dat als Hij haar ondanks haar onvruchtbaarheid een zoon zou schenken, zij, die jongen haar gehele leven aan de Heer zou geven. Dus was Samuel al heel jong in de dienst van de Heer. Hij diende de Heer, was in de dienst van de Heer, maar kende Hem niet. Want “nog nooit was hem een woord des Heren geopenbaard”.
Ik Like Samuel. Toen hij God kende werd hij een groot richter en profeet. God kon hem wonderbaarlijk en groots inzetten in Zijn Rijk. Hij werd door God gebruikt om twee koningen te zalven. De eerste was koning Saul. 1 Samuel 10:1 – ” Toen nam Samuel de oliekruik, goot haar uit over zijn hoofd, kuste hem en zeide: Heeft de HERE u niet tot vorst over zijn erfdeel gezalfd?” Na de ongehoorzaamheid van koning Saul, werd David tot koning gezalfd.
Ik LIKE Samuel omdat hij een voorbidder was. Hij bad veel voor het volk, met volle overtuiging. “Wat mij betreft, het zij verre van mij, dat ik tegen de HERE zou zondigen door op te houden voor u te bidden; ik zal u de goede en rechte weg leren.” Samuel besefte dat het niet bidden voor het volk, als zonde gezien werd. Het zou goed zijn als ieder kind van God zou beseffen, dat niet bidden voor de gemeente een zondige daad is. We moeten bidden voor de kinderen Gods. De gebeden voor de gemeente zijn belangrijk en zeer nuttig.
Tenslotte LIKE ik Samuel, omdat hij een man was die anderen een tweede kans gaf. Mensen maken fouten maar verdienen een tweede kans van God en ook van mensen. Samuel was zo een mens. Ik LIKE Samuel. 1 Samuel 12:20 – “En Samuel zeide tot het volk: Vreest niet; wel hebt gij al dit kwaad bedreven, maar wijkt niet langer van de HERE af, dient de HERE met uw ganse hart.”
Samuel een man van God:
Hij was een man, die God kende door openbaring.
Hij was een voorbidder.
Hij was een man, die God kon gebruiken. 
Hij was een man, die anderen een tweede kans gaf.
LIKE!

share