De kracht van bidden

Gelukkig beseffen velen dat bidden tot God niet alleen een voorrecht is, maar ook de weg om in contact met God te komen. De Heer Jezus was de grootste promotor van het bidden. Hij spoorde Zijn discipelen aan om altijd te bidden en niet te verslappen. De gelijkenis die Hij daarbij in Lucas 18 gebruikte , toont onomwonden de geestelijke kracht die uitgaat van bidden. Als de Heer zegt dat wij altijd moeten bidden, bekrachtigt Hij de immense belangrijkheid van het bidden.
Jammer dat voor sommigen bidden een soort statussymbool is geworden. Die mensen willen maar al te graag dat anderen weten hoe vaak ze bidden. Ze schromen niet om de aandacht op zich te vestigen, door te vertellen hoe vaak zij bidden. Maar bidden is niet een zaak van aandacht van mensen en eer van mensen, maar van een relatie en contact met God. Het maakt dan niet uit of mensen zien dat we bidden of denken dat we bidden. Het is in de eerste plaats een zaak tussen ons en God. De juiste hartsgesteldheid is nodig om oprecht te kunnen bidden.
Ik denk dat het onverstandig is het bidden te gebruiken om de aandacht van mensen te trekken. Het gebed mist haar doel en er zijn geen gebedsresultaten.
Toch moeten wij ook in het openbaar bidden, in gebedssamenkomsten, huiskringen enzovoort. Dan zien en horen mensen ons bidden, maar dat moet niet ons doel zijn. Ons doel moet zijn: samen met anderen te bidden tot God, samen in contact komen met God en gezamenlijk gebedszaken onder de aandacht van de Here God brengen.
De juiste manier van samen bidden draagt vrucht en opent de vensters van de hemel. Het Woord zegt: “…als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen …”( Matteüs 18:19)
Duidelijk is, dat de Heer ons heeft leren bidden en ons aanspoort om te bidden. De gelovigen zijn gebaat bij een nauwe relatie met de Heer. Hij kan ons helpen, bijstaan, advies geven in heel veel zaken. Bidden moet, bidden is belangrijk, bidden houdt ons rein, bidden brengt ons dichtbij God en geeft ons rust en vrede.

share