Bevrijding

Tijdens het leven van de Here Jezus op aarde was het uitdrijven van boze geesten één van de voornaamste zaken die Hij deed. Hij kwam overal mensen tegen die bezet waren door allerlei onreine geesten. Ook waren er mensen die lichamelijke ongemakken ondervonden vanwege de invloed van onreine geesten. Nadat de Here Jezus bijvoorbeeld de boze geest uit de doofstomme bezetene gedreven had, kon die mens weer horen en spreken. In veel gevallen was er een duidelijk verband te leggen tussen de inwoning van onreine geesten en de ziekten van de mensen. Wat dit betreft zijn de tijden niet veranderd. Er lopen heden ten dage nog steeds mensen rond met diverse lichamelijke gebreken, die hun oorsprong vinden in het occulte verleden van de voorouders of van de persoon in kwestie zelf. ­
Hiermee wil ik niet beweren dat iedere ziekte aan de invloed van demonen toe te schrijven is. Er zijn zeker ook andere oorzaken aan te wijzen voor de lichamelijke ellende waarin velen verkeren. Ik denk aan het eten van voedsel dat verontreinigd is door zieke kippen, runderen en varkens, aan luchtverontreiniging, ongezond eten en/of leven, zich te druk maken om diverse zaken, problemen in de familie, bitterheid, het niet kunnen vergeven, allemaal zaken waardoor mensen ziek kunnen worden. Waar ik echter wel op wil wijzen, is dat onreine geesten – en daar vallen alle boze geesten onder – nog steeds een belangrijke oorzaak zijn van de toename van ziekten onder mensen.
Velen hebben last van boze geesten omdat hun voorouders occult bezig geweest zijn en boze geesten gediend hebben. Hun kinderen, kleinkinderen en zelfs hun achterkleinkinderen worden achtervolgd door boze geesten.
Daarom kan het voorkomen dat mensen die helemaal niets van doen hebben of hebben gehad met de occulte wereld, toch in problemen gekomen zijn. Er gebeuren onverklaarbare zaken in hun leven en hun gezin. Bijvoorbeeld: angstige dromen en vrouwen die in hun slaap misbruikt worden door boze machten.
Weer anderen komen in de problemen door uit onwetendheid naar plaatsen te gaan waar boze geesten gediend worden, zoals dat het geval is bij sommige “culturele” activiteiten. Activiteiten die niet veel met cultuur te maken hebben, maar hun oorsprong vinden in het occultisme.
Tenslotte is er een andere groep die zelf om moeilijkheden vraagt door zich bewust met occulte zaken in te laten.
De Bijbel zegt: “Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.” ­(1 Petrus 5:8)
De duivel zoekt in de eerste plaats mensen die hem zoeken en zijn hulp inroepen. Hij is de grootste tegenstander van de mens; een dief, die erop uit is de mens te vernietigen. Het zal daarom juist erger worden met die mens, die zijn hulp inroept via occulte handelingen.
Ik dank God dat de Here Jezus de vijand verslagen heeft en de autoriteit om boze geesten uit te drijven aan ons heeft overgedragen. Het licht is namelijk nog altijd sterker dan de duisternis. Mensen die evangelische samenkomsten bezoeken, maar hun oude leven niet los willen laten, zullen beweren dat ze door hun kerkbezoek zieker geworden zijn. Echter niets is minder waar. Voor hen heb ik de volgende uitdaging: “Laat alles los wat u aan de occulte wereld bindt; dien de Here voor 100% en uw volledige bevrijding zal spoedig volgen.” De boze geesten MOETEN wijken voor de Naam van Jezus, maar dan moet het slachtoffer al die dingen die in verband gebracht kunnen worden met zijn of haar occulte verleden wegdoen en loslaten. Dan zal uw getuigenis zijn:­ “Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.” (Johannes 8:36)

share