Het grote werk

Het grote werk dat de Heiland Zijn volgelingen opgedragen heeft, is de wereldwijde evangelisatie. In zijn laatste preek droeg Hij Zijn kinderen het volgende op: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.” Mattheus 28:19.
In de gehele wereld wordt het Evangelie verkondigd en worden er discipelen gemaakt.
De wereldwijde verkondiging is slechts mogelijk door de nadrukkelijke bijstand en kracht van de Heilige Geest. Hij geeft ons de kracht om mensen te bereiken met het Evangelie. Daarom zei de Heer twee belangrijke dingen over de Heilige Geest, voordat Hij vertrok uit de wereld om te zitten aan de rechterhand van de Vader in de Hemel:
Lucas 24:49: “En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge.” De belofte van de Vader gaat over de aanraking en de zalving door de Heilige Geest.
Handelingen 1:8: “maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.”
De Heer was heel duidelijk over het voornaamste en belangrijkste werk van de Heilige Geest. Toen de Heer over het werk van de Heilige Geest onderwees, had Hij het in de eerste plaats over het overtuigende bewijs dat de Heilige Geest levert over wat zonde is. Johannes 16:8: “En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel.”
De Heer Jezus was een grote Zielenwinner. Zijn volgelingen werden opgeroepen en opgedragen om zielenwinners en discipelmakers te zijn. De Heilige Geest begon Zijn Werk om de wereld te overtuigen van zonde en op één dag werden drieduizend zielen toegevoegd aan het Koninkrijk van God.

share