Uw behoud

Ik sta er versteld van dat veel mensen moeite hebben om hun redding door alleen genade te aanvaarden. Zij vinden het te eenvoudig en willen hun behoud alleen aanvaarden als zij er zelf iets voor kunnen doen.
Duidelijk is, dat wij onszelf niet kunnen redden. Onze Heiland en Heer heeft een ZEER hoge prijs betaald om ons los te kopen. Hij heeft het gemakkelijk voor ons gemaakt, door het moeilijke werk voor ons te doen. Hij heeft Zijn leven gegeven.
Sommigen aanvaarden hun behoud slechts als zij werken mogen doen.  Vooral de invloed van het wettisch denken en handelen neemt toe. Mensen verwachten dat zich houden aan kerkelijke regels hun redding betekent. Niemand wordt gered door werken. Het is ECHT genade!
Weer anderen koppelen hun behoud aan het vervullen van een taak in de gemeente of het geven van geldoffers of het lidmaatschap van een kerk en nog veel meer andere zaken.
Lees goed wat het Woord van God zegt in Johannes 1:12: “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven.”
Het gaat om ons geloof in Jezus, niet om het geloof in de kerkelijke regels, of het geloof in eigen werken, hoe goed die ook kunnen zijn.
Handelingen 4:12: “En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.”
Handelingen 16:30,31: “En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.”
Zo simpel is het: zonder geld. Geloof in Jezus is voldoende. Het geloof in Jezus, het aanvaarden van de Heer als uw persoonlijke Redder en Verlosser is de weg.
Ik vraag mij af waarom mensen zich niet willen neerleggen bij het volbrachte werk van Christus. Was het kolossale offer dat Jezus gebracht heeft niet voldoende? Was Zijn bloed dat vloeide in Jeruzalem niet voldoende? Was zijn kruisdood en opstanding niet voldoende? Ja, het geloof in Jezus is meer dan genoeg. Jezus is meer dan genoeg en wie met geheel zijn hart in de Here gelooft, zal God van harte dienen en volgen.
share