De gemeente en geven

Als er in de christelijke gemeenten over geld gesproken wordt, schijnen sommige gelovigen daar moeite mee te hebben. Dit is niet zo verwonderlijk, aangezien voor hun gevoel geld iets is dat bij de wereld hoort en niet bij het (geestelijk) leven van de gemeente. Vooral de gelovigen die de Here niet van harte dienen, zien niet in waarom de kerk zich met dit onderwerp moet bezighouden. Toegewijde gelovigen beseffen echter ten volle dat alles wat ze hebben van de Here is, dus ook hun geld. Ze weten dat ze slechts rentmeesters zijn over het bezit van de Here.
Een van de belangrijkste bewijzen voor het dienen van de Here uit het diepste van het hart, is de houding van de gelovige ten opzichte van het geven aan de Here. Wie de Here met een oprecht hart dient, zal met een blijmoedig hart geven. Die zal er geen moeite mee hebben trouw de tienden en de offers te geven, want wie toegewijd is aan Christus, die geeft met een blijmoedig hart. Ik denk niet dat het zin heeft mensen tegen hun wil in te verplichten tot geven. Daar zal geen zegen op rusten, nóch voor de gever nóch voor de ontvanger. Een blijmoedige gever daarentegen is niet alleen tot zegen voor zichzelf, maar ook voor de gemeente.
Het geven aan God spreekt ook over ons geloof in God als Degene die voorziet. Een offer geven, kost altijd wat. Wie God ernstig dient, weet wat dit betekent. We moeten veel opgeven. Omwille van het geloof moeten we soms onrecht verdragen; soms wordt het ons moeilijk gemaakt op ons werk, enzovoort. En toch blijven we overeind staan, omdat we weten aan Wie we ons leven hebben toegewijd: aan de God die leeft tot in alle eeuwigheid!
Het geven aan God is zeer belangrijk voor de voortgang van het werk van de Here in Nederland en ver daarbuiten. Ik denk dat eenieder zich daarvan bewust zal zijn. Ik denk ook, dat het verstandig is de gelovigen te wijzen op hun verantwoordelijkheid ten opzichte van het geven. Dat past zeker in de geestelijke opvoeding van de gemeente. De Here Jezus schonk daar ook aandacht aan. Hij ging een keer zelfs tegenover de offerkist zitten om toe te zien hoe er geofferd werd. Ook de apostel Paulus spoorde de gemeente aan blijmoedig te geven. Ook vandaag spreekt onze Vader tot ons hart om te geven.
In deze overdenking heb ik de nadruk gelegd op het geven van tienden en offers, maar er is nog veel meer wat we te geven hebben, namelijk liefde, respect en aandacht. Dat is ook zeer belangrijk. Bedenk dat het zaliger is te geven dan te ontvangen. Geven maakt rijk! Wie anderen liefde, respect en aandacht geeft, zal zich rijk en gelukkig voelen.

share