4. Zijn Woord geeft u het leven en het geloof!

De bijbel zegt:
“Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u me gezien.” (Johannes 6:63).

“Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.” (Romeinen 10:17).

Om u te helpen:
We leerden in het vorige hoofdstuk dat gebed het spreken tot God is, zoals een kind tot zijn vader spreekt. Op dezelfde manier is het lezen van Gods Woord het spreken van God tot ons, zoals een vader tot zijn kind spreekt. Het Woord op zichzelf geeft ons het geloof, geeft ons het leven en geeft ons de kracht van God!

Als wij Gods Woord lezen, gebeuren de volgende dingen in ons hart:

  1. wij beginnen de gedachten en de wegen van God, onze Hemelse Vader, te begrijpen;
  2. wij worden sterker in ons geloof; en
  3. wij worden bewust van onze positie, onze rechten en onze voorrechten als kinderen van God.

Laten we kijken naar het geloof.
Geloof is het accepteren van Gods Woord (de Waarheid) en ernaar handelen (Jakobus 2:17-21). Geloof betekent: het Woord van God geloven, ondanks alle omstandigheden die het tegendeel beweren. Het standvastig geloof in het Woord van God zal te allen tijde onze ongenadige omstandigheden veranderen. Dit is de kracht van het geloof! Dit geloof wordt in onze harten gepland als wij ons aan Het Woord van God overgeven, en als wij ons aan het Woord houden. Het Woord van God zal ons vooruitzicht en gedrag beïnvloeden, en uiteindelijk het hele leven van een gelovige. Het uitoefenen van het geloof brengt in het leven van de gelovige een totale transformatie, die uiteindelijk in lijn komt te staan met Gods Woord.

Jezus zei: “… Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.” (Johannes 8:31-32).

De bron van het geloof is Jezus Christus zelf. Hij is Degene die gestalte geeft aan het geloof dat wij (behoren te) hebben. God heeft met een ieder van ons persoonlijke bemoeienis, en Hij geeft doelbewust een mate van geloof aan elk persoon. Vanuit die mate behoort elk persoon te groeien door zich bij elke gelegenheid dat zich voordoet “in geloof” te handelen.

De bijbel zegt hierover: “… De rechtvaardige zal leven door geloof.” (Romeinen 1:17).

Dit kan worden vergeleken met een persoon die een put bezit. Elke emmer water waar hij de put mee vult, voegt steeds meer water toe aan het reservoir. Het geloof komt door naar Christus te luisteren (Romeinen 10:17). De bijbel is de toevoerlijn naar het geloof. Geloof komt door de kennis van het Woord van God. Het is dus van groot belang om de bijbel te kennen.

Er werd gezegd van de eerste christenen: “Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen…” (Handelingen 2:42). Hun honger naar Gods Woord dreef hen ernaar om met elkaar samen te komen, en te verblijven in de nabijheid van de gezalfden, en aandachtig te luisteren naar hen die “het brood braken” voor hun zielen. Doordat zij zo gefocused waren op Gods Woord was het vanzelfsprekend dat geloof hun harten vulde.

We lezen in de bijbel:

“… De mensen die in het hele rijk de orde verstoren, zijn nu ook hier gekomen…” (Handelingen 17:6).

“Zo zegevierde het woord van de Heer en vond het steeds meer gehoor.” (Handelingen 19:20).

Uw verlangen als kind van God is om vreugde te geven aan uw Hemelse Vader, door te leven zoals de bijbel het “leven van geloof” noemt. Het is de manier waarop Jezus op aarde geleefd had en Zijn verlangen is dat u Zijn voorbeeld zult volgen.

Om te lezen:
Hebreeën 11:1-6,
Hebreeën 12:1-4

Om te onthouden:
Marcus 9:23

share