5. Jezus volgen in de doop in water

De bijbel zegt:
“Tegen allen zei hij: Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen.” (Lucas 9:23).

“Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden.” “Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend.” (Handelingen 2:38, 41).

Om u te helpen:De bijbelse doop in water is een totale onderdompeling in water. “Het volgen van Jezus” is een christelijke uitdrukking voor het “gehoorzamen van Jezus”.

Op Golgotha identificeerde Jezus Zichzelf publiekelijk met de zondaren. De Here Jezus betaalde de prijs voor de zonde, en op de derde dag stond Hij op uit de dood.

Met de doop in water identificeren wij onszelf met Jezus Christus onze Redder en Heer. Wij begraven ons oude leven en komen ervoor uit Jezus te willen volgen. Onze oude geestelijke lidmaatschap van het koninkrijk van de duisternis wordt beëindigd, wanneer we onze “oude identiteit” met de doop in water begraven.

De eerste gelovigen verspilden geen tijd om gedoopt te worden (zie Handelingen 2:41, 8:12 en 36, 9:18). Hun liefde voor Jezus werd door hun enthousiasme en gedrevenheid duidelijk door Zijn bevelen op te volgen (gehoorzaamheid). Hij is nu ook hun Heer en Meester. Zij schaamden zich niet voor de dood en begrafenis van het oude leven en de opstanding in Christus, door middel van de doop in water.

Jezus zelf was gedoopt in water (Marcus 1:9) en Zijn eigen discipelen werden gedoopt op dezelfde manier (Johannes 4:1). Hij droeg alle gelovigen op om zich te laten dopen.

De Ethiopiër vroeg Philippus: “… Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?” (Handelingen 8:36).

Stel uzelf dezelfde vraag. U heeft Jezus als Redder en Heer ontvangen. Dan is de weg van gehoorzaamheid duidelijk.

Laat uzelf dopen. (Praat zo snel mogelijk met uw voorganger hierover).

Om te lezen:
Marcus 8:34-38
Matteüs28:18-20
Handelingen 8:35-40

Om te onthouden:
Romeinen 6:6, 13

share