6. De doop in de Heilige Geest

De bijbel zegt:

Om ieder misverstand uit de weg te ruimen zei Johannes:
” …maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur;… (Lucas 3:16).

“Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’” (Handelingen 1:8).

Om u te helpen:
Toen u Jezus als uw Redder had aanvaard, werd u “opnieuw geboren”, zegt de bijbel. U bent een kind van God geworden. Deze geweldige geestelijke ervaring wordt ook beschreven als “gedoopt worden in Christus”, een ervaring die door de Heilige Geest wordt geschonken (Romeinen 6:3, 1 Korintiërs 12:13). De bijbel geeft duidelijk aan dat wanneer u “opnieuw geboren” bent, er nog een geestelijke ervaring volgt, namelijk de doop in de Heilige Geest. Deze keer is het Jezus Christus zelf Die u doopt in de Heilige Geest (Lucas 3:16). Jezus beschreef deze ervaring als “het ontvangen van kracht” (Handelingen 1:8).

Door de doop in de Heilige Geest ontvangen wij meer kracht en ontvangen wij meer vertrouwen om te praten over Jezus. Wij ontvangen ook de kracht om zieken te genezen en demonen uit te drijven in de Naam van Jezus.

De eerste 120 discipelen werden gedoopt in de Heilige Geest op Pinksteren, toen zij bijeenkwamen in Jeruzalem (Handelingen 2:1-4). Sindsdien hebben massa’s mensen deze doop ontvangen, want deze bijzondere gave van de Heilige Geest is voor iedere gelovige. Deze bijzondere gave geeft de gelovige bovennatuurlijke bijstand in het “leven voor God” in deze kwade wereld (Handelingen 2:38-39).

De bijbel zegt dat de gelovigen:
Continue gevuld met de Heilige Geest moeten zijn (Efeziërs 5:18) en door de Heilige Geest geleidt moeten worden (Romeinen 8:14).

De Heilige Geest:
– Staat ons bij wanneer wij bidden (Romeinen 8:26).
– Geeft gaven (1 Korintiërs 12:4-11) waar wij intens naar verlangen en koesteren (1 Korintiërs 14:1,12).

De bijbel toont ons keer op keer dat gelovigen die gedoopt zijn in de Heilige Geest er bewust van zijn, doordat zij spreken in een voor hen onbekende taal; woorden die de Heilige Geest hen geeft (Handelingen 2:4, 10:44-46). Er zijn tegenwoordig miljoenen christenen die gedoopt zijn in de Heilige Geest, en hebben geconstateerd dat deze bijzondere ervaring hun leven heeft veranderd. Jezus gaf de opdracht aan Zijn discipelen: “wacht totdat gij de Heilige Geest ontvangt”, alvorens zij iets voor Hem zouden doen (Handelingen 1:4-5). U heeft de kracht van de Heilige Geest nodig om te getuigen dat Jezus Christus leeft.

Vraag de Vader (Lucas 11:13) voor Zijn gave door Christus Jezus, want deze belofte is voor u (Handelingen 2:38-39). Ontvang deze kostbare gave door geloof en spreek over Zijn grote daden in andere tongen (Handelingen 2:11).

Om te lezen:
Lucas 3:15-18
Johannes 7:28-39
Handelingen 1:4-8

Om te onthouden:
Handelingen 2:38,39

 

share