De kracht van bidden

Gelukkig beseffen velen dat bidden tot God niet alleen een voorrecht is, maar ook de weg om in contact met God te komen. De Heer Jezus was de grootste promotor van het bidden. Hij spoorde zijn discipelen aan om altijd te bidden en niet te verslappen. De gelijkenis die Hij daarbij gebruikte in Lucas 18 toont onomwonden de geestelijke kracht die uitgaat van het bidden. Als de Heer zegt dat wij altijd moeten bidden, bekrachtigt Hij de immense belangrijkheid van het bidden.
Jammer, dat voor sommigen het bidden een soort statussymbool is geworden. Die mensen willen maar al te graag dat anderen weten hoeveel ze bidden. Ze schromen niet om de aandacht op zich te vestigen door aan te geven hoeveel ze bidden. Maar bidden is niet een zaak van aandacht van mensen en eer van mensen, maar van een relatie en contact met God. Het maakt dan niet uit of mensen zien dat wij bidden of denken dat wij bidden, het is een zaak, in de eerste plaats, tussen ons en God. De juiste hart gesteldheid is belangrijk om oprecht te kunnen bidden.
Ik denk dat het onverstandig is het bidden te gebruiken om aandacht van mensen te trekken. Het gebed mist haar doel en er zijn geen gebedsresultaten.
Toch moeten wij ook in het openbaar bidden, in gebedssamenkomsten, huiskringen enzovoort. Dan zien en horen mensen ons bidden, maar dat moet niet ons doel zijn. Ons doel moet zijn met anderen te bidden tot God. Samen bidden, samen in contact met God komen en gezamenlijke gebedszaken onder de aandacht van de Here God brengen.
De juiste manier van samen bidden draagt vrucht en opent de vensters van de hemel. Het Woord zegt: “Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen …” (Matteüs 18:19).
Duidelijk is dat de Heer ons heeft leren bidden en ons aanspoort om te bidden door contact met God te blijven hebben. De gelovigen zijn gebaat bij een nauwe relatie met de Heer. Hij kan ons helpen, bijstaan, advies geven in heel veel zaken. Bidden moet, bidden is belangrijk, bidden houdt ons rein, bidden brengt ons dichtbij God en geeft ons rust en vrede.
share