Vrucht dragen

We zijn geroepen om vrucht te dragen. Toen de Here Jezus eens honger had en geen vrucht vond aan de vijgenboom, vervloekte Hij die. Hij had niets aan een boom die vol bladeren zat, maar zonder vrucht was. Is dat niet vaak ook het beeld dat kinderen Gods vertonen: veel bladeren en geen of weinig vrucht? Kinderen Gods die veel praten, maar weinig doen. Die er de mond vol van hebben wat ze al dan niet zullen doen, maar het bij praten laten. De Here heeft daar niets aan. Hij zoekt niet naar bladeren, maar naar vruchten; goede vruchten wel te verstaan. 
Het evangelie wordt belemmerd door al die christenen die slechts bladeren voortbrengen. Er gaat niets of niet veel van hen uit, terwijl de kracht van het evangelie pas zichtbaar wordt door de vrucht die we dragen. Dat typeert wie we in werkelijkheid zijn. Alleen vruchtdragende kinderen Gods kunnen een hemelse geur verspreiden, omdat er een krachtig getuigenis van hen uitgaat. Door de heerlijke en goede vruchten die ze dragen, nodigen ze anderen uit tot plukken en zodoende deel te hebben aan de redding en zegeningen van het Koninkrijk van God. Goede vruchten stralen leven uit.
De Here zei: “Aan hun vrucht zult gij hen kennen… Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort… Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen…” (Mattheüs 7:16-18) Velen denken dat met “goede vruchten voortbrengen” wordt bedoeld: het uitdrijven van demonen, het profeteren, de werking van krachten, maar dat is een grote vergissing. Hier is slechts sprake van enkele gaven van de Heilige Geest. Het dragen van vrucht is heel wat anders en als we daarin tekortschieten, zal dat zelfs in de eeuwigheid doorwerken (Mattheüs 7:21-23) Het dragen van goede vruchten heeft te maken met zaken, zoals liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Galaten 5:22). De gemeente van de Here is verplicht goede vruchten voort te brengen. De mensen die de gemeente bezoeken, zullen die liefde en vriendelijkheid, die zachtmoedigheid en zelfbeheersing moeten kunnen proeven.
De voorganger moet zich omringd weten door trouwe en vredelievende gelovigen. Mensen die met droefheid de kerk binnenkomen, moeten vol blijdschap en vrede terug naar huis kunnen gaan. Dat is het beeld dat God, de Here, van Zijn Gemeente voor ogen heeft. De gemeente van Christus is voorbestemd een vruchtdragende gemeente te zijn. Vrucht dragen heeft daarnaast ook te maken met gebedsverhoringen. Gebedsverhoringen verheerlijken de Vader en staan op één lijn met vrucht dragen (Johannes 15:7).  Ten slotte heeft vrucht dragen te maken met het brengen van zielen in Gods Koninkrijk (Romeinen 1:13),
Het is nu tijd dat de gemeente de plaats inneemt die de Here voor haar weggelegd heeft, door veel vrucht voort te brengen (Johannes 15:16).
share