De strijd in onze gedachten

Een van de grootste problemen, waar de gelovige mee te kampen heeft, is de strijd in de gedachten. De vijand laat geen enkele gelegenheid voorbijgaan om vat te krijgen op het innerlijke leven van de mens via zijn gedachten. Hij weet heel goed dat, als hij erin slaagt het denken van de mens te beheersen, hij hem ook tot opstand en ongehoorzaamheid kan brengen.

Het denken van de onbekeerde mens kan gemakkelijk beheerst worden door onreinheid en verkeerde zaken, omdat hij er niet altijd bij stilstaat hoe schadelijk bepaalde invloeden op zijn leven kunnen zijn. Hij laat zich door allerlei nieuwe ontwikkelingen van deze tijd voortdrijven, zoals pornografische lectuur, internet, televisieprogramma’s, sommige tijdschriften, etc., zonder daar het gevaar van in te zien.

Voor kinderen Gods ligt dat geheel anders. Wij hebben Christus leren kennen en weten heel goed dat we door Hem geroepen zijn een geheiligd leven te leiden. Wij mogen niets van doen hebben met een denken, dat vervuild is door de ongerechtigheden van deze wereld. De Bijbel zegt heel duidelijk in Romeinen 12:2: “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene”. Ons denken mag niet zijn zoals die van de onbekeerde en goddeloze mens, maar moet vernieuwd worden naar het Woord van God. Wij kunnen niet volstaan met te bidden: “Here, houdt mijn gedachten rein”. Wij moeten zelf de nodige acties ondernemen om onze gedachten rein te houden. Het is een leugen van de tegenstander te beweren dat we onze gedachten niet onder controle kunnen hebben. We moeten ons er terdege van bewust zijn, dat de Here Jezus de zonde overwonnen heeft en dat wij in Hem meer dan overwinnaars zijn. In Romeinen 6:12,13 staat geschreven: “Laat de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen… Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren…”

Welke acties kunnen we zoal ondernemen? In de eerste plaats belijden en geloven dat we vrij zijn gekocht door het bloed van onze dierbare Here Jezus Christus. Het offer dat Hij bracht, was voldoende om het zondeprobleem van de mens op te lossen. We zijn gereinigd door het bloed van Jezus. Ons denken is gereinigd. Waar wij voor moeten zorgen, is dat onze relatie met de Here steeds hechter wordt. Bid elke dag, lees het Woord van God, zing lofliederen en spreek niet negatief over anderen. Al deze handelingen zijn sterke geestelijke wapens in de strijd om onze gedachten rein te houden. Wees waakzaam! De vijand is erop gebrand onze gedachten te beheersen en zal elke opening gebruiken om binnen te dringen en ons tot ongehoorzaamheid te verleiden. Zorg ervoor dat hij geen voet krijgt!

share