WAAROM?

Er wordt de laatste tijd steeds meer getwijfeld aan het bestaan van God en aan Zijn liefde voor de mens. Velen nemen een anti-God houding aan; ze kunnen en willen gewoonweg niet in Hem geloven. Er zijn ook mensen die ooit in Hem geloofd hebben, maar hun geloof hebben opgegeven vanwege negatieve ervaringen met christenen. Anderen geloven niet meer, vanwege de talrijke rampen en noden die ze om zich heen zien gebeuren. Vaak wordt gezegd: “Als er een God bestaat, dan moet Hij wel erg liefdeloos zijn.” Een andere uitspraak: “Als God liefde is, waarom dan al die ellendige, mensonterende oorlogen, waarom zoveel stukgelopen huwelijken en relaties, waarom incest, waarom moorden en allerlei vreselijke ziekten?”
Ik ben er echter persoonlijk van overtuigd, dat God liefde is. Zijn Woord, de Bijbel, zegt: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe” – Johannes 3:16.
God is niet de aanstichter van oorlogen. Oorlogen zijn er vanwege de hebzucht en machtswellust van de mens. Het christendom heeft niets van doen met mensonterende oorlogen. Gods Woord leert ons dat we onze naaste moeten liefhebben en geen kwaad met kwaad mogen vergelden. Al te vaak worden naties die het goede voorhebben met de mensen, door wreedaardige dictators gedwongen de wapenen op te nemen om zo hun vrijheid te bewaken.
God zal huwelijken nooit kapotmaken, omdat Hij het huwelijk Zelf heeft ingesteld. Zijn verlangen is, dat man en vrouw elkaar in liefde vinden en samen door het leven gaan. Vele huwelijken lopen echter stuk door onverdraagzaamheid en liefdeloosheid; vaak ook door wellust en onreinheid.
Incest ontstaat door egoïstische mannen die niet denken aan de schade en pijn die ze de meisjes en jongens toebrengen. Incest komt niet door God, maar door de mens die in zijn onbeheerste driften er niet voor terugdeinst van kinderen weerloze slachtoffers te maken.
Ziekten komen onder andere door milieuverontreiniging en door al die toestanden die nodig zijn om de welvaart te behouden. God schiep de aarde met een schone lucht en een prima milieu. In Genesis 1:31 staat geschreven: “En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.” Het is de mens die er een puinhoop van gemaakt heeft en daarmee doorgaat.
Het is daarom volslagen onterecht om God de schuld te geven van alle menselijk falen en de daaruit voortvloeiende ellende. Zou het niet veel beter zijn tot Hem terug te keren, de Maker en de Voleinder van alle dingen? De Here Jezus is onze enige redding, de laatste hoop voor deze wereld!
share