Talenten

Er zijn gelovigen die bij de uitdrukking: een ieder heeft één of meer talenten, meteen denken aan natuurlijke talenten. Weer anderen denken bij het horen van deze woorden slechts aan geestelijke talenten. Ik denk dat we, als we het Woord Gods nauwkeurig lezen, zullen ontdekken dat het bij onze Here vooral gaat om talenten die bruikbaar zijn in het Koninkrijk van God. Beter gezegd: het gaat om talenten die van belang zijn voor de dienst in het huis van God. Het zal iedereen wel duidelijk zijn, dat onze Vader in de hemel aan een ieder één of meer talenten gegeven heeft. Niemand zal kunnen beweren dat hij/zij geen enkel talent ontvangen heeft. Sommigen hebben één talent en weer anderen vijf. De gelovige die slechts één heeft, behoeft niet bij de pakken neer te gaan zitten en te denken: ik heb er zo weinig, ik kan er niets mee doen. Wie over weinig trouw is, zal door God over veel gesteld worden, zegt het Schriftwoord in Mattheüs 25.

Voor zover ik kan nagaan, is een ieder die nu veel heeft, met weinig begonnen. Daarom moet niemand het weinige onderschatten. Trouw aan God en Zijn Woord doet het weinige veel worden. Menig prediker die thans een grote gemeente leidt, is heel klein begonnen. Sommigen zijn zelfs met een handjevol mensen begonnen. Feit is, dat we onze gaven en talenten op de juiste wijze, naar Gods wil, moeten gebruiken. 

Een gave of talent door God gegeven en op de juiste wijze gebruikt of geïnvesteerd, wordt altijd meer. Eén talent wordt dan twee talenten en die twee talenten worden, zo het de Here behaagt, vier talenten. Vijf talenten worden er tien, enzovoort. 

Er is altijd een begin. Het begin mag niet het eindstation zijn. De Here verlangt van ons dat we méér krijgen of maken van hetgeen Hij ons in eerste instantie gaf. Wie één talent heeft, moet streven naar meer. Wie vijf heeft, mag niet tevreden zijn met de vijf.

De verschillende getallen duiden volgens mij op de mate en de zwaarte van de bediening en roeping. Het gaat om een start. Het aantal moet toenemen. We moeten niet blijven parkeren, maar doorgaan met God en met de dingen van Zijn Koninkrijk. We moeten beseffen dat het God is, Die de talenten geeft. Dat maakt de Here ons duidelijk in Mattheüs 25:15 – “En de één gaf hij vijf talenten, een ander twee, en een derde één.”

In vele gemeenten lopen er mensen rond die door God geroepen zijn. Sommigen zijn ervan overtuigd dat zij in de vijfvoudige bediening geroepen zijn. Toch mogen zij de Here niet voor de voeten lopen door bijvoorbeeld meteen van één talent er vijf of tien te willen maken. Onze Here maakt van één talent eerst twee en dan… 

Ik geloof niet dat iemand van de ene op de andere dag een groot prediker wordt. God maakt ons klaar, stap voor stap. De weg naar overwinning heeft vele valkuilen en hobbels. “Zonder strijd geen overwinning.” Door gehoorzaamheid en toewijding komen we stap voor stap op de plaats waar God ons wil hebben. 

De voorganger kan in de ontwikkeling van talentvolle personen een belangrijke plaats innemen. Hij moet zich openstellen voor de talenten van de gelovigen; hen bemoedigen, stimuleren en op weg helpen. In geen geval mag hij hun groei belemmeren of tegenhouden. 

share