Drie belangrijke zaken

Waarom denkt u, dat mensen die niets van het Evangelie weten, voor het christelijk geloof zullen kiezen? De mensen hebben, als zij een geloof willen aanhangen, diverse keuzes. 

In de eerste plaats zullen zij, als zij voor het geloof in Jezus kiezen, aangeraakt moeten zijn door de Heilige Geest. De Heilige Geest is op verzoek van de Heer Jezus door de hemelse Vader gezonden om de wereld te overtuigen van zonde. Duidelijk is dat de Heilige Geest zondaren overtuigt om de Heer Jezus aan te nemen. Maar ook al overtuigt de Geest van God de mensen van zonde, zij moeten zelf kiezen om tot Jezus te komen. Wij weten hoeveel mensen de Heer afwijzen en hun eigen weg op gaan. Wij moeten dan ook  blijven bidden voor de mensen die onbekeerd zijn. Door te bidden zullen de mensen, als zij een keuze willen maken, niet om de overtuigende kracht van de Heilige Geest heen kunnen. Mensen die op krachtige wijze door de Geest van God overtuigd zijn, zullen de ware bekeerlingen zijn.

In de tweede plaats zullen mensen tot het geloof komen als zij horen van de genezingen naar lichaam en ziel. Een aantal ziekten, niet alle, ontstaan als men in de ziel verwond is, door bijvoorbeeld, teleurstellingen en afwijzing. Er zijn inderdaad veel getuigenissen van lichamelijke genezingen en genezingen in de emoties. In de Bijbel staat dat de Heer de ziekten gedragen heeft. In het boek Exodus wordt God onze Heelmeester genoemd. 

Wij moeten ons uitstrekken naar meer goddelijke genezingen; die gebeuren nu veel te weinig. Wij noemen onze God een God van wonderen. En dat is Hij ook!

Getuigenissen van genezingen zullen mensen trekken tot het christelijk geloof.

Ten derde zullen mensen verlangen naar het geloof als wij een voorbeeld van liefde zijn. Christenen moeten een voorbeeld en toonbeeld zijn van een sterk moreel leven. Een leven van reinheid, zedelijkheid, liefde, vergevensgezindheid, goedheid, verdraagzaamheid, trouw enzovoort. 

Christenen moeten zich gedragen, geen liederlijke woorden spreken. In de Bijbel staat: “Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.” (Efeziërs 4:20).

Wij, de gelovigen, de wederom geboren kinderen van God, hebben geen andere keus, dan zich te gedragen. Wij moeten leven naar het heilig Evangelie. Wij moeten ons eigen leven nauwkeurig nagaan.

Kinderen Gods moeten ervan doordrongen zijn dat mensen die onbekeerd zijn, reinheid en oprechtheid zoeken bij de gelovigen. Zij zullen dan verlangen naar het geloof dat wij aanhangen.

share