Wapenrusting

Sommige gelovigen gaan er vanuit dat ze bij hun bekering automatisch de wapenrusting Gods ontvangen, maar dat is niet zo. We moeten ons er bewust naar uitstrekken. We moeten de wapenrusting “nemen” en “aandoen”, willen we in staat zijn de verleidingen van de duivel te weerstaan. We moeten ervan overtuigd zijn dat we haar nodig hebben. 

Velen leven in de veronderstelling dat ze tegen alle levensproblemen opgewassen zijn. Ze vertrouwen op hun eigen kracht, of anders gezegd, op hun eigen wapenrusting, en raken ontmoedigd als de dingen niet gaan zoals ze zich dat hadden voorgesteld. Het heeft geen enkele zin hen de wapenrusting Gods op te dringen. Ze zullen haar dan misschien voor een korte tijd aandoen, om zich daarna ervan te ontdoen en zich opnieuw uit te strekken naar de eigen wapenrusting. Pas als de mens zijn eigen faillissement accepteert, zal hij gaan verlangen naar de kracht en de wapenrusting Gods.

Het kan ook zijn dat sommigen slechts een gedeeltelijk faillissement willen toegeven en slechts een deel van de goddelijke wapenrusting aandoen. Ook dat zal van geen enkel nut zijn, omdat we de volledige wapenrusting Gods nodig hebben en niet een combinatie van de goddelijke en de eigen wapenrusting. Gods wapenrusting zorgt namelijk voor volledige bescherming. Als u slechts een deel daarvan aandoet, zullen er nog voldoende openingen zijn waar de vurige pijlen van de tegenstander doorheen kunnen gaan. 

Gods wapenrusting bestaat uit waarheid, gerechtigheid, vrede, geloof, heil, het Woord en gebed.

De wapenrusting Gods is onontbeerlijk, omdat onze strijd een geestelijke strijd is. We hebben niet te strijden tegen mensen, maar tegen de aanklager en zijn leger. De vijand zal er alles aan doen om tweedracht te zaaien, omdat hij weet dat, zolang we ons bezighouden met onbelangrijke zaken en strijd voeren of ruzie maken met broeders, zusters of voorgangers, de deur voor hem wijd open staat om zijn vernietigend werk te doen. Hij zal daarom voldoende aanleiding scheppen om ons af te houden van de dingen van de eeuwigheid. We zullen dan meer bezig zijn met zogenaamde “interne” zaken dan met zaken van het evangelie, waar het eigenlijk om gaat. Velen missen de boot en duizenden gaan verloren, omdat een groot deel van hun tijd besteed wordt aan onderlinge problemen. 

Wie echter in gehoorzaamheid aan het Woord van God de geestelijke wapenrusting aandoet, zal de broeders en zusters liefhebben en de vijand bestraffen. Door het aandoen van de wapenrusting, kunnen we alle aanvallen van de tegenstander afwenden en onze tijd wijden aan het dienen van de Here, het liefhebben van elkaar en het winnen van kostbare zielen.

share