Belemmering

Er zijn veel gelovigen die met het probleem van onverhoorde gebeden worstelen. Ze vragen zich af wat de oorzaak kan zijn dat het opgezonden gebed niet verhoord wordt. Het antwoord hierop is ongetwijfeld, dat zonde de grootste belemmering is. Zonde brengt namelijk scheiding tussen God en ons, zodat Hij niet hoort (Jesaja 59:1,2). Sommigen onderzoeken zichzelf, maar kunnen niets vinden dat op zonde duidt in hun leven. Ze hebben volgens hen alle zonden al beleden; voor het oog van de mens wandelen en leven ze in reinheid. “Waarom worden mijn gebeden niet verhoord?” denken ze. 

In veel boeken over het gebed worden diverse gebedsbelemmeringen aangehaald en toch wordt één belangrijke reden over het hoofd gezien. We staan daar niet bij stil, terwijl menig gezin daardoor in geestelijke problemen is geraakt. Zowel getrouwde mannen als vrouwen maken zich daaraan schuldig; ze vormen zelf een belemmering voor de verhoring van hun gebeden. 

In 1 Petrus 3:7 staat namelijk het volgende geschreven: “Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook mede-erfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.” Het niet goed behandelen van de echtgenote en het ruw omgaan met de partner zijn grote en belangrijke gebedshindernissen. 

De man die ernaar verlangt dat zijn gebeden verhoord worden, zal lief moeten zijn voor zijn vrouw; hij zal haar goed moeten behandelen, met haar moeten omgaan als met brozer vaatwerk. Mannen die ruw zijn tegen hun vrouw, zullen altijd gebedsproblemen hebben. Er zal geen antwoord komen op hun gebeden, totdat ze duidelijk gaan beseffen dat het God Zelf is, Die wil dat de man zijn vrouw als brozer vaatwerk behandelt en haar de eer geeft die haar toekomt. Als hij dat niet doet, zal hij voor zichzelf en voor de verhoring van zijn gebeden een probleem zijn.

Evenzo kunnen getrouwde vrouwen hun gebedsverhoringen tegenhouden. Ze behoren zich in het huwelijk te gedragen als godvrezende vrouwen. Ze moeten in staat zijn hun man die aan het woord van God ongehoorzaam is, te winnen. Menig getrouwde vrouw bidt dagelijks voor haar man zonder resultaat te bereiken, omdat ze niet wandelt als een godvrezende vrouw. De reine wandel van de vrouw is belangrijker en krachtiger dan al haar woorden, getuigenissen en het prediken van het Evangelie. Door haar wandel kan ze haar man winnen zonder woorden, zegt de Bijbel in 1 Petrus 3:1. 

Een getrouwde vrouw die niet het goede voorbeeld geeft, is een belemmering voor zichzelf, voor haar kinderen, voor haar gemeente en voor haar gebeden. Dit geldt ook voor de getrouwde man.

Daarom is het noodzakelijk dat alle echtparen zich houden aan   Gods Woord. Als ze daadwerkelijk gebedsverhoringen willen zien, zullen ze hun relatie met elkaar en de relatie met hun kinderen serieus moeten nemen. Een goede verhouding in het huwelijk opent de deur tot gebedsverhoringen.

share