Overspel

In de wereld is overspel schering en inslag. Het blijkt dat enkele mannen niet voldoende hebben aan één vrouw. Openlijk of heimelijk hebben sommige mannen, ongeacht hun cultuur, een tweede of derde vrouw. Met de ene zijn zij getrouwd en de andere is hun maîtresse. Dit verhaal speelt al eeuwen. 

Vanwege het verlangen van mannen naar meer dan één vrouw, is het in bepaalde culturen toegestaan om meer dan één vrouw te hebben. De vrouwen hebben geen keus dan het te accepteren. Ook in Bijbelse tijden, hadden sommige mannen, tegen Gods wil in, meer dan één vrouw. Dit is bekend van een aantal beroemde Bijbelse figuren, die godvrezend waren.

God had echter in de beginne al duidelijk gemaakt, dat het gaat om één man en één vrouw. Genesis 2:24 (NBG51): “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.”

Een man die meer dan één vrouw heeft, pleegt overspel. De vrouw die meer dan één man heeft, pleegt overspel. In de seculiere wereld zegt men dat vrouwen op dit punt aan een inhaalslag bezig zijn. Er blijkt een diep verlangen bij sommige vrouwen te zijn om meer dan één man te hebben, zeggen ze. Dat verlangen was er veel eerder bij mannen.                  Overspel is als een getrouwde man of vrouw  ontrouw is en een andere partner erbij heeft, waarmee men een seksuele relatie heeft. 

Onze Heer heeft het woord “overspel” zeer aangescherpt. Hij zegt in Mattheus 5: 28 dat wie een vrouw aanziet om haar te begeren, overspel pleegt. Deze tekst gaat over getrouwde mannen. Dat is duidelijk. Het gaat niet over mannen en vrouwen die (nog) geen partner hebben.

De Here zegt nadrukkelijk dat het alleen begeren van een andere vrouw door een getrouwde man gelijk staat aan vreemdgaan. Het begeren van een andere man of vrouw, is in de ogen van Jezus Christus, dus in het Koninkrijk van God, gelijk aan de fysieke daad van overspel. In Gods oog is er geen verschil. Beide zijn erg en verwerpelijk.                                Getrouwde mensen die alleen begeren, maar geen seks hebben, zullen in de ogen van mensen niet schuldig zijn aan onreinheid. Maar wel in Gods Koninkrijk. 

De Heer vindt beide gevallen verkeerd. Het is daarom dom en hypocriet als mensen die fysiek overspel gepleegd hebben, door anderen die slechts een vrouw aanzien om haar te begeren, worden veroordeeld. Dat deden de Farizeeërs, de voorgangers, die een vrouw op fysieke overspel betrapt hadden. 

De Heer weigerde die vrouw te laten stenigen, volgens de wet. Maar hij nodigde hen uit de eerste steen te werpen, indien zij zonder zonde waren. Duidelijk is, dat de Heer bedoelde dat wie zonder deze zonde was, dus zonder deze zonde van overspel was, de eerste steen mocht werpen. Allen dropen af, omdat zij allen die zonde gepleegd hadden fysiek of in gedachten. Al die voorgangers, toen de Farizeeërs, waren schuldig aan die zonde. 

Ik wijs in dit verband op de vele seksuele wantoestanden die plaatsvinden in het christendom en lang niet alleen in de Rooms Katholieke kerk. Het is zeer pijnlijk: een ramp. Het is wel veel erger in de seculiere wereld, dan in de kerk. Maar van de kerk is toch rampzaliger. 

Duidelijk is dat de Heer vergeeft en ons zegt, gaat heen en zondigt niet meer. Stop met die zonde en dien de Heer in reinheid.

Het zou best kunnen zijn dat wereldwijd een behoorlijk aantal mannen en vrouwen zich schuldig hebben gemaakt aan deze zonde. Ik verwijs naar de gevallen waar wereldwijd een behoorlijk aantal geestelijke leiders gestruikeld zijn. 

Er is vergeving en herstel zoals bij koning David, die de man naar Gods hart werd genoemd.

Wij moeten ook elkaar vergeven en die zonde overwinnen.     Wij moeten zelfbeheersing hebben, een karakter van de Vrucht van de Geest. 

1 Corinthe 7: 2 (NBG51): “maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.”

1 Corinthe 7: 3 (NBG51): “ De man kome jegens de vrouw zijn echtelijke verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man.”

Is het mogelijk zo te leven? Ja, het is mogelijk. God vraagt van niemand onmogelijke dingen.

Mogen wij dan geen vrouwen meer aankijken als wij getrouwd zijn? Wij mogen kijken naar vrouwen en hen leuk vinden, laat echter de begeerte geen vrucht voortbrengen. 

Mattheus 5: 28  (NBV): “En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd.”

share