Roddelen – Negatief praten

Eén van de teksten die in mijn jongelingsjaren diepe indruk op mij maakte, is Jakobus 4:11: “Spreekt geen kwaad van elkander, broeders.” Ik groeide namelijk op in een kerkelijke wereld waar het normaal leek om negatief te praten over anderen, dus te roddelen. Dat was heel erg. Ik vond het zo erg, dat het eerste boekje dat ik schreef over roddelen ging: “De Vloek van Roddelen”. 

Wat is roddelen? Roddelen is: Negatief over iemand praten die zelf niet ter plekke is. Dus praten over iemand die niet hoort wat voor negatiefs u over hem/haar aan een ander zegt. Iemand iets negatiefs over een broeder of zuster vertellen, ook al is het verhaal waar. Uw broeder in een kwaad daglicht plaatsen bij een ander. Dat is fout: de persoon denkt dat hij/zij beter is dan de ander. Wie is beter? Wij maken allemaal fouten. Grote fouten, kleine fouten. Fouten zijn fouten. In Jakobus 3:2 staat: “Want wij struikelen allen in velerlei opzicht.”  Er is roddelen en er is lasteren. Roddelen is de negatieve waarheid, zoals zonden en andere negatieve dingen, over een broeder of zuster aan een ander vertellen. Lasteren heeft ook te maken met negatieve zaken, maar het zijn leugens. 

De geestelijke, hemelse regel is : Praat niet negatief over iemand die er zelf niet bij is. Heeft uw broeder of zuster een fout begaan, bespreek het met uw “schuldige” broeder onder vier ogen. Mattheüs 18:15: Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen.” Dat is een bevel van de Here Jezus, zodat wij niet vervallen in roddelen. Roddelen is mijns inziens een erge vorm van liefdeloosheid. Het is een vijand van liefde.  Duidelijk is dat kwaadsprekers c.q. roddelaars graag over de fouten van anderen praten. Aan de andere kant vinden die roddelaars het helemaal niet leuk als anderen over hun fouten praten, terwijl zij zelf ook fouten, soms blunders, maken.

Roddelen en bidden voor opwekking gaan niet samen. John Wesley, de opwekkingsprediker van vroeger, was overtuigd van de immense schade die roddelen bracht aan de broeders en zusters, maar bovenal aan het werk van de Heilige Geest. Hij heeft vaak over dit onderwerp gepredikt. Roddelen is de grootste belemmering van opwekking. Het maakt kapot, veroordeelt mensen en brengt scheiding tussen vrienden. Roddelen is heel erg. Vooral het roddelen over Gods dienaren, hetgeen helaas gebeurt. Mirjam sprak negatief met Aaron over Mozes omdat hij een Ethiopische vrouw genomen had. Zij roddelde met Aaron over Mozes. De toorn van de Heer ontbrandde over haar en zij werd melaats. Mirjam had gelijk, maar zij mocht niet roddelen over de dienaar van God. Hoeveel geestelijk melaatsen lopen rond?

Ieder mens roddelt weleens. Dat is fout! Iedere voorganger roddelt weleens. Dat is zeer fout! Wij moeten ervan doordrongen zijn dat roddelen, negatief gepraat, niet alleen onze geestelijke groei belemmert, maar ook het werk van de Heilige Geest in de Gemeente en de wereld belemmert.  Opwekking blijft weg en onze gebeden vinden geen ingang in de hemel. Laat ons de Here God vergeving vragen en hard ons best doen om over niemand kwaad te spreken ( Jacobus 4:11). Neem het woord van Jacobus 4 vers 11 serieus. Sommigen kunnen niet leven zonder negatief gepraat of roddels en toch wil de Heer dat wij niet negatief over anderen spfreken. 

Tenslotte: Mattheüs 12:37 : “Want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden.”
Romeinen 12:21: “Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.”
SPREEK GEEN KWAAD VAN ELKANDER.
SPREEKT IEMAND KWAAD VAN U, SPREEK GOED OVER DIE KWAADSPREKER.
1 Petrus 3:9 : “Vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel.”
Spreuken 17:9: “Wie een overtreding bedekt, jaagt liefde na; maar wie een zaak ophaalt, brengt scheiding tussen vrienden.”
1 Petrus 4:8: “Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden”. 

share