Gebedsloosheid

Gebedsloosheid kan een groot probleem zijn voor het leven van de gelovige en voor het werk van de Heilige Geest in het Koninkrijk van God. Zonder gebed is de gemeente zonder leven en zonder kracht. De vijand krijgt vrij spel als wij niet bidden. Ik wil duidelijk maken dat wij zonder een gebedsrelatie met de Heer geen overwinnaars kunnen zijn. Wij kunnen aan al onze kerkelijke verplichtingen voldoen en voor het oog van de mens veel betekenen in de gemeente, maar als wij niet bidden hebben wij geen relatie met onze hemelse Vader. Wij lijken dan vaderloos en missen de Vaderlijke en hemelse zegeningen.

God heeft ons geroepen om contact met Hem te hebben. Wij moeten dagelijks contact met God hebben. Wie contact met de Vader heeft, zal ontdekken dat er wederzijds contact en een geestelijke relatie met Hem ontstaat.
Zonder een gebedsleven, dus zonder contact met God, zullen wij geestelijk niet groeien. Ook al volgen wij alle samenkomsten, de beste Bijbelscholen of bezoeken diverse gemeenten, wij zullen niet groeien.
Geestelijke groei komt alleen door gebed, dus door contact met God. Want bidden is contact hebben met God. Bidden is een relatie met God hebben. Bidden is dichtbij God zijn en blijven. Bidden is luisteren naar God. Bidden is de hemelvensters open houden. 

Hoe kunnen wij onze liefde aan de Vader uiten? Hoe kunnen wij God duidelijk maken dat wij Hem nodig hebben en Hem liefhebben? Hoe kunnen wij een reine relatie met de Heer hebben? Gebed is de voornaamste bron om onze liefde aan God te tonen. Door te bidden zeggen wij dat wij Hem, onze Vader en Heer, nodig hebben. Wij zijn in Zijn tegenwoordigheid, in Zijn nabijheid. Wij zijn door gebed dichtbij Hem.
Het is voorwaar een bijzonder voorrecht om tot God te mogen bidden en dat ook te doen. Gebed verwijst naar intimiteit met God. Bidden is God kennen, erkennen dat Hij bestaat, dat Hij ons kent en er voor ons is. 

Velen weten veel over God, omdat zij het Woord lezen en bestuderen. Dat is belangrijk. Maar zij ervaren Zijn tegenwoordigheid niet, omdat zij niet bidden of niet weten hoe te bidden. “Heer leer ons bidden.”
De juiste manier van bidden doet ons de tegenwoordigheid van God ervaren in ons geloofsleven. 

Hij die een gebedsleven leidt, heeft gemeenschap met God. Wie een geest van gebed heeft, dat betekent wie het bidden als een levensstijl heeft, leert te wandelen in de tegenwoordigheid van God. Dit hebben wij meer dan ooit nodig in deze woelige tijd, waarin er een diep verlangen naar een opwekking is. Wij hebben de nabijheid van God nodig in een wereld vol met angst en vrees, met depressies en afwijzingen. Zonder gebed is er geen tegenwoordigheid van God in ons leven en bediening.

Laat ons bidden: Heer wees ons genadig en geef ons de juiste gebedshouding en een gezond gebedsleven. Bid dan: Lieve Vader in de hemel, Uw naam wordt geheiligd, Uw Koninkrijk is zeer welkom en absoluut nodig. Ik verlang naar Uw tegenwoordigheid. Ik wil U prijzen Heer. Uw wil geschiedt in mijn leven, mijn werk en bediening. 

Psalmen 27:4: “Een ding heb ik van de HERE gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des HEREN al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des HEREN te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.”Jesaja 55:6: “Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.”
Lukas 18:1: “Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen.”
1 Samuël 12:23: “Wat mij betreft, het zij verre van mij, dat ik tegen de HERE zou zondigen door op te houden voor u te bidden.”
Epheze 6:18: “En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.”

share