Doe de wedergeboorte test!

Vroeger zongen wij vaak in de kerk: “Ik ben een nieuwe schepping, ik ben een heel nieuw mens, het oude is voorbij, ik ben geheel vernieuwd.” De gelovigen wisten vroeger, denk ik, wat verwacht wordt van een wedergeboren mens. Of moet ik schrijven, hoe een wedergeboren mens eruit moet zien. Sommigen denken dat de wedergeboorte te maken heeft met het lidmaatschap van een kerk of met trouw kerkbezoek of het voldoen aan de kerkelijke verplichtingen. Dit is niet correct.

De wedergeboorte heeft te maken met de nieuwe mens, de mens die nieuw geworden is door de ingreep van de Heilige Geest. Duidelijk is dat de Geest van God alleen werkt in de levens van de mensen die dat willen.
Mensen die zeggen bekeerd te zijn, maar niet opnieuw geboren zijn, missen het doel van hun leven en kunnen zich niet vrij bewegen in het Koninkrijk van God.
De wedergeboorte wordt ook, ter verduidelijking, de tweede geboorte of de geestelijke geboorte genoemd. De eerste geboorte, als baby, wordt de natuurlijke geboorte genoemd met natuurlijke eigenschappen. De tweede geboorte is de geestelijke geboorte met geestelijke eigenschappen.

2 Petrus 1:4: “door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zou hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.”
Wij hebben door de wedergeboorte deel aan de goddelijke natuur, dus aan de natuur van God. Het is een geboorte van boven.
In Johannes 1 vers 12,13 (NBG51) staat het heel duidelijk: “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.”

Wij zijn dan uit God geboren. Begrijpen wij dat? De Bijbel spreekt een paar keer over het nieuwe leven, dat is het wederom geboren leven. 

Daarom wil ik met u in deze overdenking de “wedergeboorte test” doen.

 • Bent u een nieuwe schepping?
 • Is het oude, zondige leven voorbij?
 • Hebt u een nieuw hart en een vaste geest?
 • Verlangt u naar een leven van gebed, een gebedsleven?
 • Verlangt u vaak naar lofprijzing en aanbidding?
 • Bezoekt u trouw de samenkomsten en als dat niet kan, kijkt u naar Livestream?
 • Hebt u een hart dat kan en wil vergeven?
 • Verlangt u de wil van God te doen?
 • Hebt u een verlangen om zielen te winnen?
 • Bent u blij als mensen behouden worden?
 • Bent u blij als het anderen goed gaat?
 • Hebt u het goede voor met anderen?
 • Bent u in staat uw oor te sluiten voor negatief gepraat?
 • Vindt u het vervelend dat iemand anderen oordeelt?
 • Oordeelt u zelf anderen?
 • Jaagt u naar vrede en heiliging?
 • Vergeldt u kwaad met kwaad
 • Indien getrouwd. Behandelt u uw partner zachtmoedig en liefdevol?
 • Omarmt u de vrucht van de Geest?
 • Laat u zich leiden door de Heilige Geest?
 • Hebt u de leugen afgelegd?
 • Is er bitterheid in uw hart?
 • Zoekt u meer naar de eer van mensen dan van God?
 • Bent u lichtgeraakt? 
 • Doet u voorbede?
 • Bent u overwinnaar over het negatieve verleden?
  (Tot zover enkele zaken voor de test)

Doe de test en geef uzelf een cijfer.
Maken wij dan geen fouten meer? Ja, wij kunnen nog fouten maken, maar als wij struikelen staan wij op. Wij kunnen nog aangevallen worden in ons denken.

Enkele teksten:
1 Corinthiërs 10:12 : “Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.”
Jakobus 3:2 : “Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden.”
Spreuken 24:16 : “want de rechtvaardige valt zevenmaal, doch staat weer op, maar de goddelozen struikelen in de rampspoed.”

Een wederom geboren mens handelt naar Gods wil en Gods eis, indien hij struikelt. God doet iets nieuws. Corinthe 5:17(NBG51): “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.”

share