Geroepen

Gelukkig is er een groot verlangen bij enkele gelovigen, om ooit actief te kunnen zijn in de vijfvoudige bediening. Het is inderdaad een grote eer om dienstbaar te mogen zijn in één van deze bedieningen. Als er gesproken wordt over de vijfvoudige bediening, worden de volgende bijzondere bedieningen bedoeld: apostel, evangelist, profeet, herder en leraar. Deze bedieningen zijn duidelijk door de Heer gegeven. Hij stelt mensen aan, Hij wijst mensen aan in deze bedieningen. De mens, ook geen voorganger (herder), kan iemand aanstellen. Epheze 4: 11,12 – “En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.” Niet velen zullen in één van deze bedieningen  aangesteld worden. De Heer bepaalt zelf wie Hij aanstelt. De mens heeft hierbij geen inbreng. 

Er zijn dienaren, zoals ouderlingen en diakenen, die door mensen zijn aangesteld. De voorganger of een andere persoon die aanstelt, moet wel door de Heilige Geest geleid worden. Elke bediening voor het Koninkrijk van God is heilig. 

Er is wel een bediening die voor een ieder is. Een ieder die in de Heer is, is geroepen om dienstbaar te zijn. Ik bedoel dienstbaar te zijn als een getuige van Jezus Christus. In Handelingen 1 vers 8 staat: “maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.”

Ieder kind van God is geroepen om een getuige van het Evangelie van het Koninkrijk te zijn. Wij moeten getuigen zijn, zielen winnen voor de Heer en de mensen tot discipelen maken. Wij zijn dus geroepen om getuigen, zielenwinners en discipelmakers te zijn. Dit is niet alleen bestemd voor de predikers, maar voor ieder kind van God dat kracht van de Heilige Geest ontvangen heeft. 

Wij moeten een getuige zijn in woord en daad. 

share