Het Onze Vader

“Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.” (Mattheus 6: 9-13).

Het onze Vader is het meest gelezen en/of gebeden gebed onder de kinderen Gods. Dit gebed bevat alles om een goed contact met de hemelse Vader te hebben. Dit gebed is door de Heer Jezus aan Zijn discipelen geleerd. Het is bedoeld om ons handvatten te geven voor ons persoonlijk gebedsleven. In dit gebed leert de Heer Jezus ons de drie belangrijkste dingen die wij aan de Vader mogen vragen. 

  1. Geef ons heden ons dagelijks brood. Hij zorgt elke dag voor ons; voor onze geestelijke en lichamelijke noden. Het ware dagelijks brood is het Woord van God. 
  2. Vergeef ons onze schulden. Wij moeten elke keer weer bidden dat de Vader onze zonden en tekortkomingen vergeeft. Wij maken immers elke dag fouten. De hemelse Vader vergeeft ons, telkens weer. Hij verlangt ook van ons dat wij onze broeders en zusters telkens weer vergeven. Het is goed om de woorden die de Heiland in dit verband tot ons spreekt, ZEER ter harte te nemen. Hij zegt: “Want indien gij de mensen hun overtredingen(fouten) vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen (fouten) niet vergeven.” (Mattheus 6:14,15 NBG51).
  3. Leid ons niet in verzoeking. Wij moeten bidden dat de Vader ons niet laat verzoeken, zoals bijvoorbeeld met Job gebeurde. Als wij in verzoeking vallen, dan komt het uit onze eigen begeerten. “Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte.” (Jakobus 1:14).  

In het Onze Vader spoort de Heer ons aan om elke dag ook voor onszelf te bidden. Wij moeten de drie bovengenoemde gebeden voor onszelf bidden. Sommigen bidden slechts voor anderen en doen alleen voorbede. Dat is misschien  goed in het openbaar, maar in de binnenkamer moeten wij ook aan ons eigen heil en leven denken. In de context van dit gebed zegt de Heer: Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.” (Mattheus 6: 6  (NBG51). 

BID TOT DE VADER IN DE NAAM VAN JEZUS. 

share