De liefde test

Wij praten en schrijven veel over liefde. Wij weten precies wat liefde is en wij hebben er de mond vol van. Toch denken sommigen om ons heen dat wij geen liefde hebben. Hoe vaak heb ik moeten aanhoren dat de mensen van de gemeente geen liefde hebben. Die opmerking is echter volslagen ongegrond: “omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is,”(Romeinen 5:5).    

Het is goed en verstandig om na te gaan, of de liefde die wij van de Heer ontvangen hebben, zichtbare vrucht voortbrengt. Liefde is namelijk niet alleen een emotionele zaak of een zaak van het hart, maar ook een Bijbelse zaak, een zaak van de Heilige Geest. Doe de liefde test voor uzelf. Ga uw eigen leven nauwkeurig na, in plaats van naar anderen met de vinger te wijzen. Accepteer niet dat anderen u oordelen over de liefde Gods in uw leven en hart. Mensen, zelfs broeders en zusters, kunnen snel zijn om ons te oordelen en ons af te schilderen als liefdeloze kinderen Gods.
Zullen wij nu beginnen met deze persoonlijke love test?  Deze test gaat niet om de emotionele of sensuele liefde. Het gaat om de goddelijke liefde die in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest:

Ben ik bang mijn broeder of zuster te vermanen?

Spreuken 27:5 – “Een onomwonden bestraffing is beter dan verborgen liefde”. 

Bedek ik de zonden, fouten, van mijn broeder of zuster? 

1 Petrus 4:8 – “Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden”.

Kan ik gemakkelijk negatief met iemand anders praten over mijn broeder of zuster? 

Handelingen 23:5 – “ Van een overste uws volks zult gij geen kwaad spreken.”

Wens ik het goede voor mijn broeder of zuster?

Ben ik blij als mijn broeder of zuster gezegend is en succes heeft?

Verlang ik koste wat kost beter te zijn dan mijn broeder of zuster? 

Filippenzen 2:3 – “zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid acht de een de ander uitnemender dan zichzelf.”

Kan ik mijn broeder of zuster gemakkelijk vergeven?  

Lukas 11:4 – “en vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven een ieder, die ons iets schuldig is; en leid ons niet in verzoeking.”

Verlang ik voor mijn broeder of zuster wat ik voor mijzelf verlang?  

Lukas 6:31- “En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen zullen, doet gij hun ook desgelijks.”

Bid ik voor mijn broeder of zuster?

Neem ik het, indien nodig, op voor mijn broeder of zuster?

Wie hiaten in zijn of haar liefde test ontdekt, moet zich niet laten ontmoedigen, maar zich openstellen en bidden voor verandering en meer liefde. 

share