De bediening van verzoening 

Het woord bediening weegt in veel harten heel zwaar. Het is voor veel gelovigen een eer om in de dienst van en voor de Heer te staan. Veel gelovigen zijn, soms terecht, uit op een bediening. Het is wel verkeerd om de gemeente om een bediening te bezoeken. In de eerste plaats bezoeken wij de gemeente om de Heer te midden van de gemeente te prijzen en te groeien in ons geestelijk leven. Het is voorwaar een groot voorrecht om de Heer te mogen aanbidden en loven.  Het leven in aanbidding en lofprijzing geeft ons rust en vrede. Het is een waar genot. Zo kunnen wij leven in Gods tegenwoordigheid en groeien in het geloof en de dingen van de Heer. 

Wij kennen heel goed de vijfvoudige bediening, genoemd in Epheze 4:11 – “En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.”

Dus: apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars.

Daarnaast zijn er bekwaamheden om te helpen en te besturen     (1 Corinthe 12). Dat zijn ook taken die wij heel normaal vinden in de gemeente. Niet een ieder die een gemeente bezoekt, is in de vijfvoudige bediening of heeft de bekwaamheid om te helpen en te besturen.

Toch is er een zeer belangrijke bediening waartoe ieder wedergeboren kind van God geroepen is. Dat is de bediening  van de verzoening. In 2 Corinthe 5:17,18,19 lezen wij hierover – “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd.”

Wat wordt ons duidelijk over deze bediening?

De Heer heeft alle wedergeboren kinderen Gods deze bediening der verzoening gegeven.

Wij zijn met God verzoend in Christus.

Hij heeft ons de prediking van de verzoening toevertrouwd.

Dank U Heer dat iedereen in deze bediening kan staan.

share