Gemeentegroei?

Het komt mij voor alsof er geen of geringe groei in aantal in de gemeente Gods in Amsterdam plaatsvindt. Een enkele gemeente groeit nog. Met gemeentegroei bedoel ik een groei waarbij er een aanwas is van mensen die tot bekering in Jezus Christus komen. Het gaat om nieuwe gelovigen die Jezus Christus hebben aangenomen als hun persoonlijke Verlosser:   ”Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven.” (Johannes 1:12).Iedere ziel, ieder mens die tot de Here Jezus komt, door Hem aan te nemen als zijn persoonlijke Verlosser, betekent een nieuwe ziel voor het Koninkrijk van God. Deze nieuwe bekeerlingen dragen duidelijk bij aan de groei van de gemeente. 

Gemeenten in Amsterdam ondergaan ook een andere vorm van groei. Geen groei door bekeerlingen, door zondaren die tot geloof komen, maar door het overstappen van de ene naar de andere gemeente. In deze laatste der dagen zijn mensen kwetsbaar en kunnen niet veel hebben. Om de kleinste dingen verruilen zij hun gemeente voor een andere. Het gaat om mensen die om de één of andere reden ontevreden zijn met hun gemeente. Weer anderen beweren dat zij niet groeien, wat zij er ook mee mogen bedoelen. Soms willen zij een (andere) taak of positie en gaan het bij een andere groep zoeken. Anderen hebben problemen met hun partner of een broeder of zuster of hun voorganger en zoeken een andere gemeente op. Weer anderen worden weggetrokken door hun vrienden uit een andere gemeente. Ten slotte zijn er de zogenaamde geestelijke mensen die zeggen: “Wij willen naar een hoger level, niveau.”

Mij is duidelijk dat satan sommigen helpt met argumenten en drogredenen om hun gemeente en hun voorganger te verlaten.
Natuurlijk hebben sommigen een goede, legale reden om te vertrekken. Om enkele te noemen: een speciale roeping van de Heer, verhuizing naar een andere stad, immigratie.
Mijn punt is, dat het wisselen van gemeente geen enkele bijdrage levert aan gemeentegroei in de stad, maar veeleer leidt naar verzoekingen tot verdeeldheid. 

Wij, de voorgangers, kunnen de kinderen Gods helpen door goed onderwijs en gebed, om trouw te zijn en te volharden in de geestelijke strijd en niet toe te geven aan de leugens van de vijand. Maar wat wij ook doen en onderwijzen, veel hangt af van de gehoorzaamheid en de toewijding van de kinderen Gods. 

Het is nu de tijd dat iedere gemeente gaat voor een echte gezonde groei door de bijstand van de Heilige Geest. Er zijn heel veel onbekeerden, ongelovigen in onze stad. Slechts een zeer gering aantal mensen is verbonden aan het Koninkrijk van God. 

HET IS NU DE TIJD OM EEN ZIELENWINNER EN EEN DISCIPELMAKER TE ZIJN. 

share