Gebedsloosheid

Aangezien de boze heel goed weet hoeveel kracht er uitgaat van het gebed, doet hij er alles aan om de christenen ervan te weerhouden. Hij valt hen onder andere aan in de gedachten of laat een gevoel van lusteloosheid over hen komen, zodra zij zich voornemen om te bidden. Het lijkt alsof de tegenstander alle registers opentrekt om kinderen Gods te weerhouden een gebedsrelatie met hun God te hebben. Hij laat geen enkel middel onbeproefd. 

Velen beginnen enthousiast met bidden, om binnen de kortste keren weer te verslappen. Zelfs het lezen van boeken over het gebed brengt daarin geen verandering. Weer anderen zien het nut van het bidden niet in. Er zijn er die zich erg moe voelen als het op bidden aankomt, terwijl zij tot in de late uren kunnen doorgaan met dingen die geen  eeuwigheidswaarde hebben. Het gebed, het machtigste wapen in de hand van de christen, wordt daardoor zwaar verwaarloosd. Wij kunnen zonder moeite tijd vinden voor allerlei zaken, maar voor het gebed vinden wij praktisch geen tijd. De tegenstander houdt ons aardig bezig met andere zaken. Hij ontwikkelt steeds nieuwe methoden om ons van het gebed af te houden; maar wij hoeven niet ontmoedigd te raken, want “Hij, Die in ons is, is sterker en machtiger dan die in de wereld is.” en de boze weet dat heel goed. Een biddende christen is een gevaar voor zijn domein. Iemand heeft ooit gezegd, dat satan zelfs voor de zwakste heilige beeft, als die op zijn knieën is. 

Er zal altijd een groot verlangen in ons moeten zijn om te bidden. Het is een grote vreugde om een gebedsrelatie met de Here God te hebben. Om die heerlijke staat te bereiken, moeten wij in de eerste plaats de zonde loslaten en onze naaste vergeven. Zonde, waaronder het niet kunnen vergeven, geeft de vijand een wapen in handen om de weg tot God te belemmeren; het ontneemt ons de blijdschap en het verlangen om in een gebedshouding voor God te staan. 

Wij moeten ons er altijd van bewust zijn, dat een relatie met de Here het verlangen om voortdurend met Hem in contact te zijn, zal doen toenemen. Ons gebed zal gepaard gaan met aanbidding, lofprijzing en lofgezangen. Ook een positieve belijdenis van wie de Here is en wie wij zijn in Christus, zal ons vervullen met een intense blijdschap. De Heilige Geest woont in ons en “Hij pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.”(Romeinen 8:26). 

Laat ons nooit ofte nimmer vergeten hoe belangrijk het bidden is. De profeet Samuël zegt: “Wat mij betreft, het zij verre van mij, dat ik tegen de Here zou zondigen door op te houden voor u te bidden.” (1Samuël 12:23).                                                                                                            

In Lucas 18:1 zegt de Here Jezus dat we altijd moeten bidden en niet verslappen. Houd dus moed! Bidden helpt!

share