God dienen en de bediening

Een ieder die in de bediening staat, behoort een toegewijd leven (aan de Heer) te leiden. Wie in de bediening is, staat duidelijk ook in de dienst van de Heer. Dus niet alleen in dienst van de gemeente. Zo iemand moet dus een relatie met de Heer Jezus hebben. Welke bedieningen bedoel ik eigenlijk? Eigenlijk alle taken en zaken die wij doen in en buiten de gemeente, die ten doel hebben mensen te bereiken met het Evangelie en om voor gelovigen, kinderen Gods, en de Heer Jezus dienstbaar te zijn.

Elke bediening staat ten dienste van de Here en anderen. Geen enkele bediening is met egoïstische, zelfzuchtige motieven. Ze zijn niet ter verheerlijking van het individu, maar tot dienstbaarheid aan God en mensen. Wij mogen niet denken dat de mensen er voor ons zijn, maar wij zijn er voor de mensen. Niemand mag zich opstellen als de grote leider, die niet openstaat voor correcties en vermaningen. De bediening heeft te maken met 100% dienstbaarheid.

Ik denk aan de volgende bedieningen en taken: de voorganger, de oudsten, het bestuur, de diakenen, de groepsleiders, de kinderwerkers, de jeugdwerkers, de mensen van de publiciteit, de nazorgwerkers, huwelijkspastoraat, ziekenpastoraat, de kantine, de ushers, de Bijbelschooldocenten, de geluidstechnici, de praiseleden, de crècheleiders, de muzikanten, de solisten, de kantoormedewerkers, de vertalers , de videoafdeling, de televisie- en radiomedewerkers, de beamerafdeling, het strijdersteam, de huishoudelijke dienst, de voorbidders, het evangelisatieteam, het gevangenisteam, de mannenleiders, de vrouwenleiders, de predikers, de voordienstmedewerkers, de avondmaaldienaren, enzovoort. Iedere bediening of taak is belangrijk!

Allen moeten rein zijn en rein leven, want zij zijn in dienst van het Koninkrijk van God. De dienst aan de Heer is heilig. Heilig zijn, wil zeggen, apart gezet voor de dienst aan de Heer. Heilig zijn heeft ook te maken met ons gedrag. 1 Petrus 1:15 – “maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel.” Let wel, er staat: IN AL UW WANDEL. Vul dus maar zelf in. Ik hoef geen regels op te schrijven, de overtuiging van de Heilige Geest en ons geweten zijn genoeg. Tenslotte: Ik dank de Heer voor de medewerkers die de bedieningen en taken vervullen in de gemeente. Ik bid dat de vreze van de Heer steeds over ons is en dat wij een heilig en vurig verlangen hebben om de Here God ernstig te zoeken en te dienen. 

Wij zullen onder andere, veel bidden, het Woord van God lezen en bestuderen en trouw onze samenkomsten bezoeken. AMEN!

share