Kracht van boven

De aandachtige bijbellezer zal er wel bij stilgestaan hebben, dat de laatste woorden die de Here Jezus sprak voordat Hij ten hemel voer, een duidelijke bemoediging voor ons inhouden aangaande onze grote zendingsopdracht. Deze woorden staan opgetekend in Handelingen 1:8: “…gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult Mijn getuigen zijn…” 

Zonder de bijstand van de Heilige Geest zouden we op geestelijk gebied nergens toe in staat zijn. De Heilige Geest is de grote Leider van de Gemeente. Hij is die andere Trooster, over wie de Here Jezus sprak vóór Hij de aarde verliet om plaats te nemen aan de rechterhand van de Vader. De Heilige Geest, die altijd bij ons is, geeft ons kracht om een getuige te zijn. Zonder de kracht van de Geest van God kunnen we geen echte getuigen zijn. In eigen kracht kunnen we namelijk niets in de geest van de mens tot stand brengen. In eigen kracht zal alles oppervlakkig en tijdelijk zijn. Woorden in eigen kracht gesproken, zullen slechts het emotionele leven van de mens raken en verder niet. Het echte en diepe werk in de mens kan alleen plaatsvinden door het werk van de Heilige Geest. Hij alleen kan overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel.

De Heilige Geest geeft ons kracht om te getuigen. We worden door Hem toegerust, klaargemaakt om in de dienst van de Here te staan. Het woord kracht doet me niet slechts denken aan geestelijke kracht, maar ook aan begeleiding en bijstand in de dienst van de Here. Verder doet het me denken aan genade om in woord en daad een getuige van de Here te zijn. 

De kracht die we ontvangen, is in eerste instantie bedoeld om in onze eigen omgeving een getuige en tot voorbeeld te zijn. We moeten deze opdracht niet onderschatten, want het valt niet altijd mee in eigen huis en omgeving te getuigen. Wie echter daarin slaagt, is klaar voor het grotere werk daarbuiten. Sommigen willen die fase van hun eigen Jeruzalem overslaan en meteen beginnen in Samaria of in Judea. We moeten echter eerst slagen voor het examen in onze eigen kring. We mogen deze praktische voorbereiding tot onze taak in de wereld niet overslaan. Pas als we in Jeruzalem geslaagd zijn, zullen we in staat zijn verder te gaan. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand die voor een belangrijk examen is afgewezen, zijn studie gewoon mag voortzetten. Wie echt door de Here in de gemeente of daarbuiten gebruikt wil worden, moet ervoor zorgen dat hij glansrijk slaagt in zijn eigen stad. Wie niet slaagt in zijn Jeruzalem, is niet waardig om een getuige te zijn in Samaria of Judea. 

Zoals eerder gezegd, is het gemakkelijker buiten de eigen omgeving te getuigen dan in eigen kring, maar de Here heeft ons de kracht van de Heilige Geest beloofd. Hij zei: “Gij zult kracht ontvangen…” We ontvangen kracht om tot voorbeeld te zijn. Laten we ons eigen leven nauwkeurig nagaan om te zien of we erin geslaagd zijn de eerste fase van onze zendingsopdracht te volbrengen, zoals geschreven staat in Handelingen 1:8.

share