Pinksteren in coronatijd

Het eerste pinksterfeest, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest, was in Jeruzalem in een gebouw. In een bovenzaal. In die bovenzaal, niet in een kerk, waren zij eendrachtig bijeen in gebed. Er waren 120 mannen en vrouwen bijeen. Het zal vol geweest zijn in die bovenzaal met zoveel mensen. Zij verbleven tien dagen lang in die zaal, totdat er iets bijzonders gebeurde, zoals geschreven staat in Handelingen 2.

Ik citeer:
1 En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen.
2  En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren;
3  en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen;
4  en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.”

In die bovenzaal vond de uitstorting plaats van de Heilige Geest. Zij werden allen, 120 mannen en vrouwen, vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen, nieuwe tongen, te spreken, zoals de Heilige Geest het hun gaf. Die bewuste dag werd de gemeente van Jezus Christus geboren. 

Sinds die merkwaardige dag in Jeruzalem is het de wil van de hemelse Vader dat Zijn kinderen vervuld worden met de Heilige Geest en in nieuwe tongen spreken. De Vader wil dit voor al Zijn kinderen, degenen die de Heer hebben aangenomen als hun persoonlijke Verlosser.

De Heilige Geest is belangrijk in ons leven. Zonder Hem komen wij niet vooruit. Hij geeft ons kracht om een getuige van Jezus te zijn. Hij geeft ons geestelijke gaven; het zijn er negen. Hij geeft ons de vrucht van de Geest met zijn negen karakters, eigenschappen. Hij staat ons bij in de geestelijke strijd. Daarom moeten wij de gehele wapenrusting van God aandoen. Hij geeft ons een diep verlangen om te bidden. De Heilige Geest overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij leidt ons en onderwijst ons in de wil van de Vader.

Nu vieren wij tijdens deze coronaplaag Pinksteren 2020. Niet in onze kerk, die is leeg. Het is niet mogelijk dit feest te gedenken in onze prachtige kerk, maar in onze woningen of elders, waar wij contact met elkaar hebben via livestream. Wij zijn via livestream eendrachtig bijeen. 

De kracht van Pinksteren is onverkort. Ook in deze benauwde tijd geeft de Heer ons die wonderbare zalving met de vrucht en de gaven. Ook nu werkt de Heer. Ook nu zullen wij Gods wonderbare hand zien en Zijn kracht ervaren. De Heilige Geest woont namelijk niet in een gebouw met mensen handen gemaakt, maar in het huis van God en dat is in ons. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen of wij stellen ons open om Hem te ontvangen. 

GEZEGEND PINKSTERFEEST 2020. 

share