Vrede brengt rust

Het grootste verlangen van de mens in deze moeilijke tijd is vrede en rust in het hart. Ieder mens wil vrede hebben en in vrede leven. Oorlogszuchtige lieden trachten door oorlog “vrede” in hun voordeel te beslechten. Dat is in geen geval de manier om vrede te bereiken. Het brengt meer schade aan en bezorgt de mensheid eeuwenlange pijnen en wraakgevoelens.
De maandenlange strijd tegen dit verderfelijke coronavirus heeft tot doel weer rust en vrede te brengen in de harten en levens van mensen. Maar hoe belangrijk het ook is om dit virus onder controle te krijgen, het is niet de vrede die wij, Gods volk, in de eerste plaats voor ogen hebben.

De vele demonstraties tegen racisme die ook in Nederland plaatsvonden en nog gaande zijn in Amerika en elders, hebben tot doel het racisme aan te pakken, zodat een ieder, ongeacht ras, in vrede naast elkaar kan leven. Het zou mooi zijn als mensen niet meer om hun ras, of om een andere reden gediscrimineerd zouden worden. Het zou prachtig zijn als het antisemitisme verbannen werd. De strijd tegen racisme is een zware strijd. 

De strijd voor vrede is nog volop aan de gang. Dat zien wij in de strijd tussen geloofsrichtingen, de onbegrijpelijke spanningen binnen bepaalde groepen, de strijd tussen Joden en Palestijnen in het Midden-Oosten, de strijd tussen politieke partijen die vechten om de vergankelijke macht, en zo kan ik doorgaan. Er is een constante onderlinge strijd in deze wereld. Er is geen vrede of er is schijnvrede. 

Wij hebben echte vrede nodig: de vrede Gods. In Filippenzen 4:7 staat: “En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.”

Vrede gebouwd op liefde en blijdschap is niet de afwezigheid van problemen, maar het besef van de tegenwoordigheid van God onder alle omstandigheden, aangenaam of pijnlijk. 

De vrede Gods stoelt en leunt op liefde en blijdschap. Zonder liefde is er geen vrede en zonder blijdschap is er geen vrede. Het is duidelijk dat waar er liefde is, er echte vrede is. En ware vrede brengt een blijdschap die ons verstand te boven gaat.

Een belangrijke uitwerking van vrede met God is een relatie met Hem. Daarom is vrede met God het voornaamste voor een kind van God. Wij moeten vrede met God hebben, anders hebben wij geen rust in ons leven. Vrede met God geeft ons zekerheid en rust in benauwde tijden als deze. 

Wie vrede met God heeft, heeft ongetwijfeld ook vrede met mensen. 

Wees ervan overtuigd dat Jezus de Vredevorst is en dat Hij gezegd heeft in Mattheüs 5:9:  Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.”

share