Liefde overwint

Wij kunnen er niet omheen: de sleutel tot een succesvol en overwinnend christelijk leven is de liefde. Liefde opent deuren. Liefde is de taal van de Here God. Wie niet liefheeft, is dood voor God. In Zijn Woord staat heel nadrukkelijk: “Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben. Wie niet liefheeft, blijft in de dood.” (1 Johannes 3: 14). Verder lezen wij in 1 Johannes 4:7: “Een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.” Laten allen die met een schijn van godsvrucht of vroomheid elkaar pijn doen en verwonden, weten en beseffen dat onze Here hun om rekenschap zal vragen. Een wedergeboren hart is zachtmoedig en zal in geen geval anderen kwetsen of pijn doen met de Bijbel in de hand. Een liefdeloos hart werkt naar de letter van het Woord. Een liefdevol hart werkt naar de geest van het Woord.

Liefde is ook de taal die iedereen verstaat. Iedereen zoekt en verlangt naar liefde. Een mens kan eerder leven zonder brood en luxe artikelen dan zonder liefde. Er is een grote honger naar liefde. Als het om de liefde gaat, vallen veel dingen waarnaar de mens zo hartstochtelijk kan verlangen, daarbij in het niet. Het blijkt, dat zelfs voor de mens die alles kan hebben wat zijn materialistische hart begeert, een leven zonder liefde geen enkele zin heeft. Verwonde mensen zijn in negen van de tien gevallen het slachtoffer van liefdeloosheid. Liefde zal nooit leiden tot verwonde mensen in de maatschappij; liefdeloosheid, hardheid, egoïsme, etc. wel.

Liefde bindt, liefdeloosheid scheidt.

Waar liefde ontbreekt, zal er ook geen respect zijn voor elkaar.

Waar liefde ontbreekt, zal er geroddeld en gelasterd worden.

Het is van groot belang dat iedere gelovige de taal van de liefde leert spreken en verstaan. Wie de taal van de liefde spreekt en verstaat, zal in staat zijn zelfs over de breedste rivieren bruggen te bouwen.

De grootste oogst van zielen ligt niet in het doen van wonderen en tekenen, maar in de liefdevolle benadering van de mensen. Wonderen kunnen daarbij wel een rol spelen, maar alleen als die gepaard gaan met liefde. Het bewijs van onze bekering ligt niet in de openbaringen die wij krijgen, in geweldige getuigenissen, bij de vele zieken die door onze handoplegging genezen of in het uitdrijven van demonen, maar in de liefde die wij elkaar toedragen. Dáár ligt het bewijs van onze waarachtige bekering. De Here heeft zelf gezegd:“Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen ALLEN weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.” (Johannes 13:34,35).

De kinderen Gods kunnen veel bereiken, indien zij liefde hebben onder elkaar. Liefde, door de Heilige Geest gedragen, kan namelijk een geweldige aantrekkingskracht uitoefenen op deze harde, liefdeloze wereld.

share