De smalle weg

De Bijbelteksten die mij diep in mijn ziel raken en mij doen sidderen voor de ernst van de dingen van God, zijn te vinden in Mattheüs 7:13,14. Als ik ook nog bedenk, dat die woorden door de Here Jezus Zelf zijn uitgesproken, doen ze mij des te meer de ernst van hun betekenis inzien, wetende welke grote kracht en invloed de woorden uit de mond van de Here Jezus hebben. Ik besef dan diep in mijn hart dat het evangelie geen goedkope zaak is en niets te maken heeft met een “supermarkt” van zegeningen, zoals sommigen ons willen doen geloven.

Een ieder die deze woorden leest en herleest, zal wakker schrikken en zien dat het leven met de Here een ernstige zaak is. Let wel, ik bedoel niet dat wij niet blij mogen zijn. 

In dit Bijbelgedeelte staat geschreven: “Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.” Ik heb mij altijd afgevraagd, waarom de Here zo nadrukkelijk spreekt over “weinigen”. Bedoelt Hij dat slechts enkelen Hem zullen aannemen en dienen? Ik denk dat er procentueel weinig mensen in deze wereld zijn die de Here dienen. Ik heb geen exacte gegevens van de volgelingen van de Here Jezus. Wel weet ik, dat het overgrote deel van de wereld in duisternis leeft en de boodschap van het kruis niet ziet zitten. 

De Here spreekt over een enge poort en een smalle weg. Die smalle weg spreekt in elk geval over een leven met strijd en met vervolgingen. Ik denk dat als de Here over weinigen spreekt, Hij ons duidelijk wil maken dat niet een ieder die een gemeente of kerk bezoekt, ook daadwerkelijk op die smalle weg loopt. Onder de kinderen Gods zijn er helaas mensen die nog op de brede weg wandelen. 

In datzelfde hoofdstuk van Mattheüs zegt de Here, dat zelfs onder hen die profeteren en boze geesten uitdrijven er geestelijke bedriegerij is. Het zijn in feite mensen die op de brede weg wandelen, maar zich voordoen als krachtige dienaren van God. De Here Jezus, de Heiland, zegt: “Niet een ieder die tot Mij zegt, Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders,” – Mattheüs 7:21. Zie ook vers 22 en 23. Alweer zegt de Here “Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen…” 

Waarom Here, zegt U “velen”? Is het dan zo erg? Is er dan zoveel schijn? Jawel, het ís zo erg. De gemeenten en kerken zitten vol lauwe mensen die meer van de wereld in zich hebben dan van de dingen van God. Daarom is er, vooral in de gemeenten, een herleving nodig. 

De liefde, de eerste liefde, moet terugkomen; de roddel moet eruit gaan. Het respect voor elkaar moet terugkomen; het bouwen van eigen koninkrijken moet eruit gaan. De vreze des Heren moet terugkomen; de lauwheid moet verdwijnen. 

Bedenk, dat het bewandelen van de smalle weg geen onmogelijke opgave is. Hoe smal die weg ook is, het is toch de enige weg die ten leven leidt en ons God doet kennen. Het ís mogelijk om God oprecht te dienen. De mensen die de brede weg verkiezen, zullen van een koude kermis thuiskomen, want de Here zal zeggen: “Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij,”    Wij zijn gewaarschuwd!

share