Vernieuw uw denken

Het denken van velen wordt zeer sterk beïnvloed door zaken die weinig of niets te maken hebben met de dingen van de Here Jezus. Door vooral het onbeheerste gebruik van televisie en internet, raakt het denken van veel gelovigen vertroebeld en gelijkvormig aan de wereld, waardoor de heilige dingen van God met de voeten vertreden worden. We moeten ervoor waken dat de wereld niet in de kerk gebracht wordt. Er zijn veel christenen die worstelen met een negatieve houding, zonde, mislukkingen, echtscheiding, depressie en met de vraag waarom hen dit alles overkomt. Het struikelblok is echter hun gelijkvormigheid aan de wereld. Doordat hun denken niet vernieuwd is, kunnen ze niet erkennen wat de wil van God voor hun leven is, het goede, welgevallige en volkomene.

Gods Woord zegt: “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.” (Romeinen 2:12).

Als we ons denken laten vernieuwen door het Woord van God, zullen we in staat zijn de negatieve verlangens te overwinnen en te leven naar de volkomen wil van God.

Gelovigen die onbeheerst boos worden, pornografische lectuur lezen, hun partner slecht behandelen, kwaadspreken, angst hebben voor het leven of zich laten leiden door de omstandigheden, zijn duidelijk nog steeds gelijkvormig aan de wereld, dus nog niet vernieuwd in hun denken. Vernieuwing van denken gaat gepaard met een veranderde levenshouding. Wie hervormd of veranderd is door de vernieuwing van zijn denken, zal niet ten prooi vallen aan mislukkingen, omdat hij met God wandelt. 

In 2 Corinthe 10: 4-5 staat geschreven: “…want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel (gedachte) als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus…”

Onder bolwerken vallen alle gedachten en houdingen die ons gevangen houden, zodat we juist de dingen doen die we niet willen doen.

Welke wapenen hebben we tot onze beschikking? Of anders gezegd, hoe kunnen we ons denken vernieuwen? Door een gebedsleven te leiden, door het Woord van God dagelijks te lezen, door lofprijs of praise liederen te zingen, door goede boeken te lezen die ons geloof opbouwen, door geen kwaad te spreken of te denken van anderen. Het liefhebben van elkaar en vooral het niet verzuimen van de onderlinge bijeenkomsten, zullen ook een waardevolle bijdrage leveren aan die vernieuwing.

share