De vreze des Heren

Het voornaamste doel van ons leven is: God te ver­heerlijken en te genie­ten van Zijn tegenwoordig­heid. Wie anders kan de Here verheerlij­ken, dan hij die respect en eerbied voor Hem heeft. Wie anders kan genieten van Zijn tegenwoor­digheid, dan hij die respect en eerbied voor Hem heeft. Als ik schrijf over de vreze des Heren, dan denk ik niet aan angst hebben voor God, maar vervuld zijn van eerbied en res­pect voor God. Als er een tijd is dat er meer dan ooit een roep is naar de vreze des Heren, dan is het juist nu.

Veel christenen handelen en leven echter alsof er geen God bestaat. Ze doen goede werken voor het oog van de mens. Predikers worden vereerd en God wordt niet gediend. Men is meer bezorgd over de mening van de mens dan over het Woord van God. Mensen van naam in de evangelische wereld kunnen zomaar buiten de Bijbel hande­len en leren, zonder dat de ogen van christenen opengaan. Aan veel dingen die gebeuren, zien we dat God in vele gevallen niet meer de eerste plaats inneemt. We moeten terug naar de “vreze des Heren”.

Als de gelovigen dezelfde eerbied en hetzelfde respect dat zij voor bepaal­de mensen opbrengen, zouden hebben voor God, dan zouden zij het doel van hun leven bereiken.
Ook ten tijde van de Here waren er velen die geen eerbied voor God hadden. Gods Woord zegt:“Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij.”(Matteüs 15:8).
In onze kringen wordt er veel gepraat over de Heilige Geest en de zalving. Het voornaamste bewijs van de zalving van de Heilige Geest, zowel in ons persoonlijk leven als in de gemeente, is de “vreze des Heren”. Dat zien we duidelijk in het dramatische verhaal van Ananias en Saffira.
Van de eerste gemeente wordt getuigd:“De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en WAN­DELDE IN DE VREZE DES HEREN, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest.”(Han­delin­gen 9:31).

De vreze des Heren is onder andere zichtbaar in de volgen­de zaken:

– De liefde voor de Heer.“Wie mijn geboden heeft en ze be­waart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben.”Johannes 14:21. Wie respect voor de Here heeft, zal Zijn geboden be­waren.

– De liefde voor elkaar.“Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.”Johan­nes 15:12. Wie zijn broeder of zuster niet lief­heeft, toont helemaal geen respect voor God. Zo iemand kan de mond vol vrome woorden hebben, maar als de liefde voor elkaar ontbreekt, is er geen sprake van de vreze des Heren.

De vreze des Heren is het kwade te haten – Spreu­ken 8:13
De vreze des Heren is rein – Psalm 19:9
De vreze des Heren vermeerdert de dagen – Spreu­ken 10:27
De vreze des Heren is een bron des levens – Spre­uken 14:27
De vreze des Heren is het begin der wijsheid – Psalm 111:10
De vreze des Heren is het begin der kennis – Spre­uken 1:7

share