Leren van Gideon

Gideon werd tot richter geroepen in een tijd van geestelijk verval: de mensen deden wat kwaad was in de ogen van de Heer. De vijand nam de overhand. Door toedoen van de Midjanieten­ verarmde het volk en Amalek kwam weer opdagen.
In zo een chaotische tijd riep God Gideon om in Zijn dienst te staan. God zag in hem kwaliteiten die nodig waren om succesvol te zijn. Nog voordat Gideon zich bewust was van zijn roe­ping en plaats, had God hem reeds uitverko­ren en voorbestemd om te winnen. De Engel des Heren noemde hem een dappere held.

God ziet meer in ons dan wij in onszelf zien. De plannen die de Heer met ons heeft, zijn bijzonder. Wij kunnen ons soms niet indenken waarom Hij ons wil gebruiken. Ook wij zeggen soms, net als Gideon: “Ik ben de jongste van mijn familie.” Maar God zegt: “Ik ben met u.”

Allen die in Gods dienst willen staan, kunnen leren van Gideon.

  1. Gideon was nederig (Richteren 6:15). God zoekt naar nederige kanalen. Hij“wederstaat de hoogmoedigen“. Wie denkt dat hij meer dan de ander is, of beter is, is fout bezig. Lees Johannes 13:1-20 en 1 Petrus 5:5,6.
  2. Gideon was voorzichtig. Hij nam niet alles zomaar aan. Tot drie maal toe vroeg hij een teken van de Heer. Kinderen Gods moeten voorzichtig zijn en niet iedere geest vertrouwen. Niet een ieder die zegt “Here Here”, is van de Here. Sommigen bouwen hun eigen koninkrijk en proberen de Here voor hun karretje te spannen.

U moet alles toetsen en niet slechts afgaan op uiterlijk vertoon en wonderen, maar uitgaan van het Woord van God.­

  1. Gideon was een bidder. Hij bouwde een altaar voor de Heer (Richteren 6:24). Door eerst het altaar van zijn vader omver te gooi­en, rekende hij af met het verleden en richtte hij zich op de toe­komst.

Het verleden kan de toekomst belemmeren. Het verleden kan ons de kracht ontnemen om aan de toekomst te werken.

  1. Gideon was gehoorzaam: “en deed zoals de Here hem gezegd had, ” (Richteren 6:27). God zegent altijd gehoorzaamheid.
  2. Gideon was vervuld met de Heilige Geest: Richteren 6:34.

Omdat deze man afgestemd was op de Here, kon hij met slechts weinigen de vijand verslaan. Hij begon met 32.000 mannen. God verminderde het aantal tot 300. Onze Here werkt liever door een kleine groep toege­wijde christenen, dan door een grote groep halfslach­tigen.

Laten we vurig zijn in het dienen van de Heer!

share