Liefde voor God

We leven in een tijd, waarin er een groot verlangen is naar liefde, naar reine, ongeveinsde liefde. Het komt ons voor dat in West-Europa de vraag naar liefde groter is dan de vraag naar brood. Voorgangers en pastorale werkers zetten alles op alles om de liefde, die zij van de Here ontvangen, te delen met ande­ren.­ Toch wil ik u erop wijzen dat we, gedreven door ons verlangen om voor de Heer te werken, onze hemelse Vader niet mogen vergeten. We mogen niet vergeten Hem onze oprechte liefde te geven, want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen.

Hoeveel gelovigen zijn er, die door steeds bezig te zijn met andere dingen, vergeten Hem lief te hebben. Gods Woord zegt:­“Gij zult de Here uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.”­ (Deuteronomium 6:5; Marcus 12:30).­

Wanneer de Heiland in Openbaring 2:4 zegt:“Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt.” dan denk ik dat Hij verwijst naar de liefde die we voor Hem hadden toen we pas tot geloof gekomen waren en alles voor Hem wilden doen, Hem alles wilden geven en alles voor Hem wilden opge­ven. De e­erste liefde wordt ook wel huwe­lijksliefde genoe­md, hetgeen we het best kunnen verge­lijken met de liefde tussen een man en een vrouw, die voor het eerst verliefd zijn op elkaar.­

De gemeente die in Openbaring 2 genoemd wordt, had werken, inspanning en volhar­ding. Het was een actieve gemeente en had een goede naam bij de mensen. Menigeen zal gedacht hebben dat het een gemeente was, die wel veel van de Here gehouden moet hebben. Maar de uiterlijkhe­den, waar­door mensen geboeid kunnen raken, zeggen de Heer niets. Hij kijkt naar ons hart (1 Samuel 16:7). Hij vindt het een kwalijke zaak als mensen hun eerste liefde verzaken.

Hij zegt:: Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe (weder) uw eerste werken.” (Openbaring 2: 5). We kunnen alleen maar oprechte, ongeveinsde liefde geven aan ande­ren, als we de Heer op de eerste plaats zetten en Hem liefheb­ben met geheel ons hart, met geheel onze ziel, met geheel onze kracht.­

share