Het voornaamste doel

Het voornaamste doel van ons leven is God verheerlijken, Hem loven en prijzen en van Zijn tegenwoordig­heid genieten. We kunnen God verheerlij­ken en van Zijn tegenwoor­digheid genieten door lofprijzing, aanbid­ding en gebed. Het is heerlijk om door lofprijzing en aanbidding in Gods tegenwoordigheid te komen!­
Het verheerlijken van God is als een kostbare draad, die door al onze handelingen heen loopt. Ons leven moet een aaneenschakeling zijn van het verheerlijken van de Heiland.­“Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods.”1 Corinthe 10:31.

“Ik zal de naam van God prijzen met een lied, Hem verheerlijken met een lofzang; dat zal de Here meer behagen dan een rund, dan een stier met horens en hoeven.”Psalm 69:31,32. Lofprijzing behaagt  God, meer dan alle goede werken.

Velen missen het doel van hun leven, omdat zij tekort schieten in het voornaamste doel: het verheerlijken van de Here. Lofprijzing en aanbidding moeten voor de wederom geboren gelovige een levensstijl zijn. U leeft voor Hem. Het gaat niet alleen om uitingen met de mond of met de instru­menten,maar ons hele leven, ons gedrag, alles wat in ons is, moet meewerken aan de verheer­lijking van de Here.­ Ons leven moet zijn tot lof voor God en tot zegen voor mensen.

Het verheerlijken van God, het voornaamste doel van ons leven, vloeit voort uit liefde voor de Here God. We erkennen Zijn grootheid en danken Hem voor wie Hij is en voor wat Hij doet.

God verheerlijken in woord en daad opent de weg naar Gods redding en stelt de Here in staat door Zijn Heilige Geest grote dingen onder ons te doen. Zie wat geschreven staat in Psalm 50:23 –“Wie lof offert eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien.”

God is blij met onze lofprijzingen.
Wie God verheerlijkt, eert Hem.
Wie God verheerlijkt, wordt er zelf beter van.
Een gemeente waar God oprecht verhoogd en verheerlijkt wordt, zal de heerlijkheid Gods in haar midden ervaren.­
God zoekt naar mensen die Hem aanbidden in geest en in waarheid.

share