Spreken in tongen

Ik maak mij bezorgd over de plaats die de Heilige Geest inneemt in het leven van sommige gelovigen. Een aantal gelovigen is zich er ten zeerste van bewust dat de Heilige Geest actief wil zijn in hun leven, maar er zijn sommigen, die zich alleen bezighouden met de zichtbare dingen en de zichtba­re wereld.
Naarmate het einde van deze tijdsbedeling nadert, is het nodig de gelovi­gen aan te sporen om niet het vlees de overhand te geven, maar vooral bezig te zijn met de dingen van de Vader in de hemel. En allen die geloven in de volheid van de Geest en veel bezig zijn met de dingen van de Heer, zullen in nieuwe tongen spreken.

Het spreken in tongen is een geestelijke zaak. Door de Geest spreken wij in geheimenis­sen tot God. Het verstand zal het hele gebeuren niet begrij­pen en zelfs raar vinden. Toch stichten wij onszelf als wij spreken in tongen.

De zegeningen van het spreken in tongen moeten voor ons voldoende zijn om meer dan ooit in tongen te spreken. Vooral het stichten van onszelf moet ons aanspreken. We worden opge­bouwd en dat is een goede zaak voor onszelf én voor de ge­meente.

En wat ons nóg meer moet aanspreken is, dat de Here van ons ver­langt dat wij in nieuwe tongen spreken. In Marcus 16 zegt Hij:“Als teke­nen zullen deze dingen de gelovigen volgen; in nieuwe tongen zullen zij spre­ken”.

Het spreken in tongen is absoluut goed voor de geestelijke mens. Iemand die in geheimenissen tot God spreekt, is geestelijk. Laten wij in geen geval het spreken in tongen geringschatten en verwaarlozen. Alle gaven van God zijn goed. Nog nooit is een gave Gods ingetrok­ken omdat som­migen er misbruik van maakten. Gods Woord staat vast.

share